شما اینجا هستید

آثار منتشرشده

ترجمه کتاب

هرمنوتیک، لارنس ک. اشمیت، انتشارات نقش و نگار، 1395 

چگونه فیلسوف شویم؟، نایجل واربورتون، انشارات رویش نو، 1386 

فلسفه در 30 روز، دومینیک ژانیکو، انتشارات نقش و نگار، 1386 

هرمنوتیک طبیعتگرایانه، کریسوستموس مانزاوینوس، انتشارات نقش و نگار 1395

درآمدی بر فلسفه ادبیات، کریستوفر نیو، انتشارات نقش و نگار، 1397

تآلیف کتاب

آگاهی از زمان در پدیدارشناسی هوسرل، انتشارات علم، 1392

 

مقالات

«بدن و رابطه آن با علم و ادراک از منظر ملاصدرا» (مجله پژوهشهای معرفت شناختی» [دانشگاه آزاد اسلامی]) بهار و تابستان 1396

«زمانمندی آگاهی و تاریخمندی آگاهی، گذر هوسرل از پروژه استعلایی» (مجله پژوهشهای فلسفی [دانشگاه تبریز]) بهار و تابستان 1395

«صورتگرایی در اخلاق کانتی از نگاه شلر» (مجله پژوهشهای فلسفی [دانشگاه تبریز]) بهار و تابستان 93

«نقش پیش فهمهای مفسر در نیل به مراد واقعی خداوند از منظر علامه طباطبایی» (مجله معرفت[مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی] خرداد 1395 

«عقل و نفس از منظر ارسطو» (مجله شعاع اندیشه [دانشگاه ایلام] بهار و تابستان) 1389

«نقد شلر از صورتگرایی اخلاقی کانت» (مجله علامه [دانشگاه تبریز] بهار 1384)

«نقد شلر از وظیفه گرایی اخلاقی کانت» (مجله نامه فرهنگ پاییز 1382)

 

مصاحبه

مسئله زمان (مجله اطلاعات حکمت و معرفت شهریور 1395)

 

سخنرانی

«مرلوپونتی، دین و پدیدارشناسی» (اسفند 1390، خانه کتاب) (منتشر شده در مجله کتاب ماه فلسفه خرداد 1391

 

در دست انتشار 

فلسفه دین افلاطونی از منظری پویشی، دانیل ا. دامبروفسکی، (ترجمه)، انتشارات ققنوس