شما اینجا هستید

آثار و تالیفات

تالیف کتاب

  1. فراترازفتوا(فقهی)
  2. امام حسین ع ازنگاهی دیگر                                                                                  
  3. احکام جشن وشادمانی
  4. رابطه ادراک وکمال ازدیدگاه ابن سینا                                                                                                                                                                    

مقالات                                       

  1.  کاملیت نظام احسن از دیدگاه ابن سینا وملاصدرا
  2.  سازگاری رهیافت مشایی واشراقی به مساله نفس در اندیشه سینوی
  3. قاعده الحق ماهیته انیته درسنت اسلامی وفلسفه یونانی
  4. منزلت عرفان وقران در مقایسه با عقل در اندیشه ابن سینا
  5. تبیین اختلاف ارای ابن سینادر مساله اتحاد عاقل ومعقول