شما اینجا هستید

انجمن علمی دانشجویی فلسفه اردو برگزار کرد

اردوی دانشجویی به مفصد سد کنگیر ایوان توسط انجمن علمی گروه فلسفه برگزار شد.

در این اردوی یک روزه دکتر سراج رئیس دانشکده الهیات ومعارف اسلامی، دکتر ضیایی معاون آموزشی دانشکده، دکتر حسن‌پور از اعضای هیئت علمی دانشکده ، پورکاظم و امیدی از کارکنان دانشکده حضور داشتند.