شما اینجا هستید

برنامه حضور در دانشگاه

 نیمسال 962

 

روز

10-8

12-10

16-14

16-18

شنبه

مطالعه و مشاوره

جلسه شورای دانشکده

(متغیر)

مطالعه و مشاوره

 

1 ش

مطالعه و مشاوره

مطالعه و مشاوره

زبان تخصصی (1)

(کارشناسی)

زبان تخصصی 

(ارشد)

2 ش

آشنایی با ادیان بزرگ

(کارشناسی)

جلسۀ شورای گروه

(متغیّر)

مشاوره و راهنمایی

مطالعه و مشاوره

3 ش

مطالعه و مشاوره

مطالعه و مشاوره

-----

----

4 ش

-----

-----

-----

----