شما اینجا هستید

برنامه حضور در دانشگاه

 نیمسال دوم 96-95 

 

روز

10-8

12-10

16-14

16-18

شنبه

مطالعه و مشاوره

جلسه شورای دانشکده

(متغیر)

زبان خارجه (2)

(ارشد)

مطالعه و مشاوره

1 ش

زبان عمومی

(دکتری)

مطالعه و مشاوره

فلسفه غرب (1)

(ارشد)

زبان تخصصی (3)

(کارشناسی)

2 ش

تاریخ فلسفه غرب (3)

(کارشناسی)

جلسۀ شورای گروه

(متغیّر)

مشاوره و راهنمایی

مطالعه و مشاوره

3 ش

مطالعه و مشاوره

مطالعه و مشاوره

-----

----

4 ش

-----

-----

-----

----