شما اینجا هستید

برنامه حضور هفتگی

 

برنامۀ کاری نیمسال دوم 96-95 

روز

10-8

12-10

5/3-5/1

5/5-5/3

شنبه

امور دانشگاه

امور دانشگاه

 مشاوره و راهنمایی

حکمت متعالیه (2)

دکتری 95

1 ش

فلسفه ملاصدرا (2)

ارشد فلسفه 93 

امور دانشگاه

فلسفه اسلامی (5)

کارشناسی فلسفه 93

---

2 ش

امور دانشگاه

جلسۀ گروه (متغیّر)

مشاوره و راهنمایی

---

3 ش

امور دانشگاه

امور دانشگاه

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه

4 ش

فلسفه اسلامی (5)

کارشناسی 93

امور دانشگاه

فلسفه تطبیقی

کارشناسی 93

---

  • لطفا برای مشاوره و راهنمایی، حتی المقدور از قبل هماهنگ نمایید.
  • رایانامه:  rezakashany@gmail.com