شما اینجا هستید

برنامه درسی

گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان       کارشناسی    فقه و مبانی حقوق اسلامی            دوره روزانه               ورودي مهر 95                     ترم   اول            نيمسال  اول تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

صرف و نحو کاربردی (1)

40101005

4

30

 

110

دکتر محمد اعتمادی 

 

12-10

10-8

 

 

 

شنبه

25/10/95

12-10

2

مبادی فقه

40101026

2

30

 

110

آقای مصطفی بخرد

 

10-8

 

 

 

 

چهارشنبه

15/10/95

12-10

3

تاریخ اسلام (1)

40101001

2

30

 

110

آقای آیت قبادی

 

4-2

 

 

 

 

یکشنبه

26/10/95

12-10

4

تعلیم و تربیت اسلامی (1)

40101036

2

30

 

110

آقای حسین واسطی

10-8

 

 

 

 

 

چهارشنبه

22/10/95

12-10

5

تفسیر (1)

40101034

3

30

 

110

آقای نبی سبحانی

 

 

12-10

 

 

 

دوشنبه

20/10/95

12-10

6

کلام عمومی (1)

40101028

2

30

 

110

آقای حسین واسطی

12-10

 

 

 

 

 

شنبه

18/10/95

12-10

7

زبان عمومی

10000008

3

30

 

110

گروه زبان

6-4

 

4-2

 

 

 

شنبه

11/10/95

12-10

8

فارسی عمومی

10000007

3

30

 

110

گروه ادبیات فارسی

4-2

 

6-4

 

 

 

دوشنبه

13/10/95

6-4

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان    کارشناسی    فقه و مبانی حقوق اسلامی                      دوره روزانه               ورودي 94                    ترم  سوم                 نيمسال اول  تحصيلي96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

صرف و نحو کاربردی (3)

40101007

4

30

 

112

 دکتر ولدبیگی

 

12-10

 

10-8

 

 

شنبه

11/10/95

12-10

2

متدلوژی

40101021

2

30

 

112

دکتر بهروز سپیدنامه

 

10-8

 

 

 

 

چهارشنبه

15/10/95

12-10

3

منطق عمومی (2)

40101004

2

30

 

112

آقای شهبازی

 

 

 

6-4

 

 

شنبه

18/10/95

12-10

4

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس (1)

40101010

2

30

 

112

دکتر محمد اعتمادی 

 

 

12-10

 

 

 

دوشنبه

20/10/95

12-10

5

مکالمه و محاضره (2)

40101017

1عملی

30

 

112

دکتر محمد اعتمادی 

 

4-2

 

 

 

 

سه شنبه

14/10/95

12-10

6

قرائت و درک متون عرفانی

40101013

2

30

 

112

آقای مصطفی بخرد

 

 

10-8

 

 

 

چهارشنبه

22/10/95

12-10

7

فقه مقدماتی (1)

40101031

2

30

 

112

آقای کوخایی زاده

 

 

6-4

 

 

 

شنبه

25/10/95

12-10

8

آشنایی با علوم اسلامی

40101030

2

30

 

112

آقای کوخایی زاده

 

 

 

12-10

 

 

یکشنبه

26/10/95

12-10

9

فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

10001018

2

30

 

112

گروه عمومی

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

13/10/95

12-10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان       کارشناسی    فقه و مبانی حقوق اسلامی            دوره روزانه               ورودي 92                     ترم   ششم            نيمسال  اول تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

قواعد فقه  (2)

11122036

2

47

 

110

آقای میثم دوستی پور

 

 

 

12-10

 

 

شنبه

11/10/95

12-10

2

فقه تطبیقی  (2)

11122037

2

47

 

107

آقای نبی سبحانی

 

 

10-8

 

 

 

دوشنبه

13/10/95

12-10

3

فقه  (5)

11122038

2

47

 

110

آقای کوخایی زاده

 

 

 

6-4

 

 

چهارشنبه

15/10/95

12-10

4

زبان تخصصی (2)

40101024

2

47

 

110

آقای حسین واسطی

 

 

 

 

12-10

 

شنبه

18/10/95

12-10

5

اصول فقه (3)

51011209

4

47

 

107

آقای کوخایی زاده

 

 

4-2

4-2

 

 

دوشنبه

20/10/95

12-10

6

آیات الاحکام

11122039

2

47

 

107

آقای مصطفی بخرد

 

 

12-10

 

 

 

یکشنبه

26/10/95

12-10

7

آشنایی با ادیان بزرگ

40101033

2

47

 

110

آقای آیت قبادی

 

 

 

 

4-2

 

دوشنبه

27/10/95

12-10

8

حقوق جزای عمومی اسلام

51011218

2

47

 

110

دکترمحمد کریمی

 

 

 

10-8

 

 

چهارشنبه

22/10/95

12-10

9

حقوق بین الملل عمومی و خصوصی 

11122040

2

47

 

110

دکترمحمد کریمی

 

 

 

 

10-8

 

شنبه

25/10/95

12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته       ارشد         فقه و مبانی حقوق اسلامی            دوره روزانه      ورودي 1395                 ترم   اول               نيمسال اول تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

مباحث اصول (1)

11124001

4

12

 

109

دکتر طاهر علی محمدی

12-10

12-10

 

 

 

 

سه شنبه

14/10/95

12-10

2

فقه استدلالی (1)

11124002

4

12

 

109

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

10-8

10-8

 

 

 

 

شنبه

25/10/95

12-10

3

فقه تطبیقی

11124010

2

12

 

109

دکتر طاهر علی محمدی

4-2

 

 

 

 

 

شنبه

19/10/95

12-10

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته       ارشد         فقه و مبانی حقوق اسلامی            دوره روزانه               ورودي 1394                    ترم   سوم             نيمسال  اول تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

مباحث اصول (3)

11124008

2

8

 

109

دکتر طاهر علی محمدی

 

 

12-10

 

 

 

 دوشنبه

13/10/95

12-10

2

فقه استدلالی (3)

11124009

2

8

 

109

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

 

 

10-8

 

 

 

چهارشنبه

22/10/95

12-10

3

روش تحقیق

11124003

2

8

 

109

دکتر طاهر علی محمدی

 

 

 

12-10

 

 

چهارشنبه

19/10/95

12-10

4

قواعد فقه (2)

11124011

2

8

 

109

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

 

 

 

10-8

 

 

شنبه

25/10/95

12-10

5

زبان خارجی

11124012

2

8

 

109

دکتر سیاوش یاری

 

 

 

4-2

 

 

یکشنبه

19/10/95

12-10

 

 

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته       ارشد         فقه و مبانی حقوق اسلامی            دوره روزانه               ورودي 1393                    ترم   چهارم          نيمسال  اول تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

پایان نامه

11124013

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته     فقه و مبانی حقوق اسلامی   دکتری                    دوره روزانه               نيمسال  اول تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

رساله

11129010

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان       کارشناسی    فقه و مبانی حقوق اسلامی            دوره روزانه               ورودي مهر 95                     ترم   اول            نيمسال  اول تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

صرف و نحو کاربردی (1)

40101005

4

30

 

110

دکتر محمد اعتمادی 

 

12-10

10-8

 

 

 

شنبه

25/10/95

12-10

2

مبادی فقه

40101026

2

30

 

110

آقای مصطفی بخرد

 

10-8

 

 

 

 

چهارشنبه

15/10/95

12-10

3

تاریخ اسلام (1)

40101001

2

30

 

110

آقای آیت قبادی

 

4-2

 

 

 

 

یکشنبه

26/10/95

12-10

4

تعلیم و تربیت اسلامی (1)

40101036

2

30

 

110

آقای حسین واسطی

10-8

 

 

 

 

 

چهارشنبه

22/10/95

12-10

5

تفسیر (1)

40101034

3

30

 

110

آقای نبی سبحانی

 

 

12-10

 

 

 

دوشنبه

20/10/95

12-10

6

کلام عمومی (1)

40101028

2

30

 

110

آقای حسین واسطی

12-10

 

 

 

 

 

شنبه

18/10/95

12-10

7

زبان عمومی

10000008

3

30

 

110

گروه زبان

6-4

 

4-2

 

 

 

شنبه

11/10/95

12-10

8

فارسی عمومی

10000007

3

30

 

110

گروه ادبیات فارسی

4-2

 

6-4

 

 

 

دوشنبه

13/10/95

6-4

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان    کارشناسی    فقه و مبانی حقوق اسلامی                      دوره روزانه               ورودي 94                    ترم  سوم                 نيمسال اول  تحصيلي96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

صرف و نحو کاربردی (3)

40101007

4

30

 

112

 دکتر ولدبیگی

 

12-10

 

10-8

 

 

شنبه

11/10/95

12-10

2

متدلوژی

40101021

2

30

 

112

دکتر بهروز سپیدنامه

 

10-8

 

 

 

 

چهارشنبه

15/10/95

12-10

3

منطق عمومی (2)

40101004

2

30

 

112

آقای شهبازی

 

 

 

6-4

 

 

شنبه

18/10/95

12-10

4

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس (1)

40101010

2

30

 

112

دکتر محمد اعتمادی 

 

 

12-10

 

 

 

دوشنبه

20/10/95

12-10

5

مکالمه و محاضره (2)

40101017

1عملی

30

 

112

دکتر محمد اعتمادی 

 

4-2

 

 

 

 

سه شنبه

14/10/95

12-10

6

قرائت و درک متون عرفانی

40101013

2

30

 

112

آقای مصطفی بخرد

 

 

10-8

 

 

 

چهارشنبه

22/10/95

12-10

7

فقه مقدماتی (1)

40101031

2

30

 

112

آقای کوخایی زاده

 

 

6-4

 

 

 

شنبه

25/10/95

12-10

8

آشنایی با علوم اسلامی

40101030

2

30

 

112

آقای کوخایی زاده

 

 

 

12-10

 

 

یکشنبه

26/10/95

12-10

9

فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

10001018

2

30

 

112

گروه عمومی

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

13/10/95

12-10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان       کارشناسی    فقه و مبانی حقوق اسلامی            دوره روزانه               ورودي 92                     ترم   ششم            نيمسال  اول تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

قواعد فقه  (2)

11122036

2

47

 

110

آقای میثم دوستی پور

 

 

 

12-10

 

 

شنبه

11/10/95

12-10

2

فقه تطبیقی  (2)

11122037

2

47

 

107

آقای نبی سبحانی

 

 

10-8

 

 

 

دوشنبه

13/10/95

12-10

3

فقه  (5)

11122038

2

47

 

110

آقای کوخایی زاده

 

 

 

6-4

 

 

چهارشنبه

15/10/95

12-10

4

زبان تخصصی (2)

40101024

2

47

 

110

آقای حسین واسطی

 

 

 

 

12-10

 

شنبه

18/10/95

12-10

5

اصول فقه (3)

51011209

4

47

 

107

آقای کوخایی زاده

 

 

4-2

4-2

 

 

دوشنبه

20/10/95

12-10

6

آیات الاحکام

11122039

2

47

 

107

آقای مصطفی بخرد

 

 

12-10

 

 

 

یکشنبه

26/10/95

12-10

7

آشنایی با ادیان بزرگ

40101033

2

47

 

110

آقای آیت قبادی

 

 

 

 

4-2

 

دوشنبه

27/10/95

12-10

8

حقوق جزای عمومی اسلام

51011218

2

47

 

110

دکترمحمد کریمی

 

 

 

10-8

 

 

چهارشنبه

22/10/95

12-10

9

حقوق بین الملل عمومی و خصوصی 

11122040

2

47

 

110

دکترمحمد کریمی

 

 

 

 

10-8

 

شنبه

25/10/95

12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته       ارشد         فقه و مبانی حقوق اسلامی            دوره روزانه      ورودي 1395                 ترم   اول               نيمسال اول تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

مباحث اصول (1)

11124001

4

12

 

109

دکتر طاهر علی محمدی

12-10

12-10

 

 

 

 

سه شنبه

14/10/95

12-10

2

فقه استدلالی (1)

11124002

4

12

 

109

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

10-8

10-8

 

 

 

 

شنبه

25/10/95

12-10

3

فقه تطبیقی

11124010

2

12

 

109

دکتر طاهر علی محمدی

4-2

 

 

 

 

 

شنبه

19/10/95

12-10

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته       ارشد         فقه و مبانی حقوق اسلامی            دوره روزانه               ورودي 1394                    ترم   سوم             نيمسال  اول تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

مباحث اصول (3)

11124008

2

8

 

109

دکتر طاهر علی محمدی

 

 

12-10

 

 

 

 دوشنبه

13/10/95

12-10

2

فقه استدلالی (3)

11124009

2

8

 

109

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

 

 

10-8

 

 

 

چهارشنبه

22/10/95

12-10

3

روش تحقیق

11124003

2

8

 

109

دکتر طاهر علی محمدی

 

 

 

12-10

 

 

چهارشنبه

19/10/95

12-10

4

قواعد فقه (2)

11124011

2

8

 

109

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

 

 

 

10-8

 

 

شنبه

25/10/95

12-10

5

زبان خارجی

11124012

2

8

 

109

دکتر سیاوش یاری

 

 

 

4-2

 

 

یکشنبه

19/10/95

12-10

 

 

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته       ارشد         فقه و مبانی حقوق اسلامی            دوره روزانه               ورودي 1393                    ترم   چهارم          نيمسال  اول تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

پایان نامه

11124013

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی  

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته     فقه و مبانی حقوق اسلامی   دکتری                    دوره روزانه               نيمسال  اول تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

رساله

11129010

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2