شما اینجا هستید

دانشکده در نگاه آمار و ارقام

آمار اعضای هیات علمی

تعداد اعضای هیات علمی (مربی)  4 
تعداد اعضای هیات علمی (استادیار)  5 
تعداد اعضای هیات علمی (دانشیار)  3 
تعداد کل اعضای هیات علمی  12 

 

آمار دانشجویان در سال 93-94

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی 184
تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 120
تعداد دانشجویان مقطع دکتری 25
تعداد کل دانشجویان 329

 

تعداد کارکنان دانشکده در سال 93-94

تعداد پرسنل دانشکده 7

 

امکانات دانشکده

تعداد سایت 1
سالن مطالعه و کتابخانه یک سالن مشترک
سالن آمفی یک سالن مشترک
کلاس درس 8