شما اینجا هستید

دانش آموختگان دکتری

فهرست دانش­آموختگان دکتری علوم قرآن و حدیث

دورۀ اوّل: سال 1396

  1. نرگس شکربیگی

عنوان رساله: بازتاب سرمایه اجتماعی در قرآن  و حدیث

استاد راهنما: دکترسهراب روتی

استاد مشاور: دکتر یارمحمد قاسمی

تاریخ دفاع: 30/6/1396

  1.  عباس رسولی

عنوان پایان نامه: بررسی چشم انداز فرهنگی جامعه دینی در قرآن و حدیث

استاد راهنمای اول: دکتر سهراب مروتی

استادراهنمای دوم: دکترعلی باقی نصرآبادی

استاد مشاوراول: دکترمهدی اکبر نژاد

استاد مشاور دوم: دکتر سیدمحمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع: 17/10/1396