شما اینجا هستید

دانش آموختگان دکتری

دوره اول 1391

حسن رهبر

عنوان رساله: نقد روش شناختی نظام فکری صدرالمتألهین

استاد راهنمای اول: دکتر شمس الله سراج

استاد راهنمای دوم: دکتر سید یحیی یثربی

استاد مشاور: دکتر رضا رضازاده

تاریخ دفاع: 16 / 11 /1395

سمیه منفرد

عنوان رساله: تحلیل آراء انسان شناختی ابن ابی جمهور احسایی در سه بعد فلسفی، کلامی و عرفانی

استاد راهنمای اول: دکتر شمس الله سراج

استاد راهنمای دوم: دکتر سعید رحیمیان

استاد مشاور: دکتر رضا رضازاده

تاریخ دفاع: 13 / 10 / 1396

کاظم موسی خانی

عنوان رساله: تحقیقی در علم شناسی ابن سینا با تأکید بر ساختار تألیفی بخش الهیات در دو کتاب شفا و اشارات

استاد راهنمای اول: دکتر رضا رضازاده

استاد راهنمای دوم: دکتر امیرعباس علی زمانی

استاد مشاور: دکتر شمس الله سراج

تاریخ دفاع: 1396.11.23

لیلا نیکویی نژاد

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

دوره دوم 1392

امیر دازنده نژاد

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

سعید دهقانی

عنوان رساله: نقد و بررسی آرای دکتر سید حسین نصر درباره نسبت علم قدسی و مدرن

استاد راهنمای اول: دکتر علیرضا حسن پور

استاد راهنمای دوم: دکتر غلامرضا اعوانی

استاد مشاور: دکتر مجید ضیایی

تاریخ دفاع:

زینب زرگوشی

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

مهناز مظفری فر

عنوان رساله:

استاد راهنما: علیرضا حسن پور

استاد مشاور: مجید ضیایی

تاریخ دفاع:

دوره سوم 1395

سید عبدالله امینی

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

سید رحیم نجات

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

جواد نظری

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

 
دوره چهارم 1397
هدی حبیبی منش  سمانه امین
زهرا کریمی