شما اینجا هستید

دانش آموختگان دکتری

>زهرا کریمی

دوره اول 1391

حسن رهبر

عنوان رساله: نقد روش شناختی نظام فکری صدرالمتألهین

استاد راهنمای اول: دکتر شمس الله سراج

استاد راهنمای دوم: دکتر سید یحیی یثربی

استاد مشاور: دکتر رضا رضازاده

تاریخ دفاع: 16 / 11 /1395

سمیه منفرد

عنوان رساله: تحلیل آراء انسان شناختی ابن ابی جمهور احسایی در سه بعد فلسفی، کلامی و عرفانی

استاد راهنمای اول: دکتر شمس الله سراج

استاد راهنمای دوم: دکتر سعید رحیمیان

استاد مشاور: دکتر رضا رضازاده

تاریخ دفاع: 13 / 10 / 1396

کاظم موسی خانی

عنوان رساله: تحقیقی در علم شناسی ابن سینا با تأکید بر ساختار تألیفی بخش الهیات در دو کتاب شفا و اشارات

استاد راهنمای اول: دکتر رضا رضازاده

استاد راهنمای دوم: دکتر امیرعباس علی زمانی

استاد مشاور: دکتر شمس الله سراج

تاریخ دفاع: 1396.11.23

لیلا نیکویی نژاد

عنوان رساله: بررسی رابطه طب و فلسفه در انسان شناسی ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر مجید ضیایی

استاد مشاور: دکتر رضا رضازاده

تاریخ دفاع:

دوره دوم 1392

امیر دازنده نژاد

عنوان رساله: اعتبارسنجی نظریه های انتقادی معاصرین به ملاصدرا در مبحث نفس

استاد راهنما: دکتر شمس الله سراج

استاد مشاور: دکتر مجید ضیایی

تاریخ دفاع: 24 / 6 /1398

سعید دهقانی

عنوان رساله: نقد و بررسی آرای دکتر سید حسین نصر درباره نسبت علم قدسی و مدرن

استاد راهنمای اول: دکتر علیرضا حسن پور

استاد راهنمای دوم: دکتر غلامرضا اعوانی

استاد مشاور اول: دکتر مجید ضیایی

استاد مشاور دوم: دکتر مهدی گلشنی

تاریخ دفاع: 14 / 11 / 1398

زینب زرگوشی

عنوان رساله: بررسی و تحلیل کاربرد استعاره در هستی شناسی و معرفت شناسی سهروردی

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: دکتر مجید ضیایی

تاریخ دفاع:

مهناز مظفری فر

عنوان رساله: مواجهه انتقادی با معرفت شناسی فمینیستی بر اساس نظام حکمت صدرایی

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر مجید ضیایی

تاریخ دفاع: 24 / 6 / 1398

دوره سوم 1395

سید عبدالله امینی

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

سید رحیم نجات

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

جواد نظری

عنوان رساله: ارزیابی تحلیلی مباحث توحیدی در آرای قاضی سعید قمی: با تاکید بر نفی سنخیت خالق و مخلوق و نفی عینیت ذات و صفات.

استاد راهنما: دکتر شمس الله سراج

استاد مشاور: دکتر مجید ضیایی 

تاریخ دفاع: 23 / 4 / 1400

 
دوره چهارم 1397

هدی حبیبی منش 

عنوان رساله: 

استاد راهنما: دکتر شمس الله سراج

استاد مشاور: دکتر مجید ضیایی

تاریخ دفاع:

سمانه امین

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

زهرا کریمی 

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

دوره پنجم 1398

ژاله مرادی 

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

حشمت الله رستمی

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

امیر هادی زاده 

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

 
دوره ششم 1399

حدیث زارعی

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

سید عباس حکیم زاده خرد

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

سارگل گلرخ

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

جواد حیدریان

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

سارا کریمی گوغری

عنوان رساله:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

 

دوره هفتم