شما اینجا هستید

دفاعیه خانمها معصومه آزادی و معصومه برنجی 20 بهمن برگزار می ¬گردد

دفاعیه پایان نامه خانمها معصومه آزادی و معصومه برنجی دانشجویان ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی روز چهارشنبه 20/11/95 برگزار می­گردد.

موضوع پایان نامه خانم معصومه آزادی: مبانی و آثار ضمان قهری ناشی از اتلاف و تسبیت از نظر فریقین

استاد راهنما: دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

استاد مشاور: دکتر طاهر علی محمدی

موضوع پایان نامه خانم معصومه برنجی:استیفا و شرایط قصاص نفس از نظر فریقین

استاد راهنما: دکتر طاهر علی محمدی

استاد مشاور: دکتر عبدالجبار زرگوش نسب