شما اینجا هستید

دفاعیه پایان نامه آقای جلال نادی 27 بهمن برگزار می¬گردد

دفاعیه پایان نامه آقای جلال نادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان «بررسی احکام و شرایط اعسار زوجین از منظر فقه و حقوق» 27 بهمن برگزار می­گردد. آقای دکتر زرگشو نسب استاد راهنما و دکتر علی محمدی استاد مشاور این رساله هستند.