شما اینجا هستید

دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

موضوع: نقد و بررسی آرای پروفسور سید حسین نصر درباره معرفت قدسی و نسبت آن با علم مدرن

دانشجو: سعید دهقانی

راهنمایی: پروفسور غلامرضا اعوانی و دکتر علیرضا حسن ‌ پور

مشاوره: پروفسور مهدی گلشنی و دکتر مجید ضیایی قهنویه

داوران: دکتر سعید انواری، دکتر رضا کوهکن و دکتر رضا رضازاده

زمان ١۴ بهمن ١٣٩٨ ساعت ١٠ تا ١٢

مکان: سالن آمفی‌تئاتر دانشکده الهیات (کشاورزی سابق)