شما اینجا هستید

رزومه پژوهشي

 

رزومه پژوهشي

 

دكتر مرتضي اكبري

 

عضو هيئت علمي دانشگاه دولتي ايلام

 

 

  1. كتاب هاي تأليفي چاپ شده

 

رديف

عنوان_كتاب

سال_شمسي

1

نقش زنان استان ايلام در تحولات سياسي و اجتماعي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

1391

2

حضور زن در تاريخ ايران

1389

3

درآمدي بر تاريخ آموزش در اسلام و ايران

1389

4

حضور زنان استان ايلام در دفاع مقدس

1390

5

تاريخ استان ايلام از ورود اسلام تا صفويه

1390

6

تاريخ تحولات استان ايلام از صفويه تا پهلوي

1390

7

تاريخ سياسي و تمدن استان ايلام در عصر باستان

1390

8

تاريخ معاصر استان ايلام( عصر انقلاب اسلامي ايران)

1390

9

نقش روحانيت استان ايلام در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

1391

10

تاريخ دفاع مقدس استان ايلام -دانشنامه ايلام

1392

11

سومار در مسير تاريخ

1393

12

نقش نيروي انتظامي استان ايلام در دوران دفاع مقدس

1393

13

دانشنامه ايلام: تاريخ استان ايلام در عصر پهلوي

1394

14

از فرات تا هرات( رويکردي به روابط خلافت عباسي با حکومت هاي خراسان و ماوراء النهر)

1395

15

تاريخ تحليلي صدر اسلام و شرح مختصري از زندگي ائمه (ع)

1387

16

سيري در تاريخ ايران

1386

17

تاريخ استان ايلام از آغاز تا سقوط قاجاريه

1386

 
  1.  

رديف

نام_كتاب

انتشارات

1

آيت الله مرواريد، زندگي نامه و ميارزات آن

دفترنشرآثارامام خميني(ره)

2

علماي استان ايلام از آغاز تا 1357

انتشارات حوزه هنري استان ايلام

3

بازتاب فرهنگ ايلاميان در امپراتوري هخامنشيان

انتشارات هاوار

 

 

  1. نظارت و داوري مقالات و طرح ها

رديف

عنوان مقاله و طرح

1

نظارت طرح " ميزان آگاهي سياسي دانش آموزان استان ايلام"

2

داوري گزارش نهايي " شخصيت اشعث بن قيس "

3

داور  گزارش نهايي طرح پژوهشي با عنوان علل و نتايج قيام عبدالرحمن ابن محمد اشعث

4

داوري مقاله با عنوان : تحليل مقاومت هاي طولاني مدت هرمزان مهرگاني حاکم خوزستان در مقابل اعراب مسلمان

5

نظارت طرح " بررسي و تحليل ديدگاه داهيان عرب"

6

داوري مقاله با عنوان پديداري نام کردستان و پيوستگي آن با جغرافياي تاريخي ايران زمين در مجله مطالعات ملي

7

داوري 7 عنوان مقاله در همايش ملي گفتمان اعتدال

8

داوري مقاله با عنوان نقش و جايگاه عيلاميان در امپراتوري هخامنشي و سياست هاي هخامنشيان در رابطه با عيلام  در مجله علمي ترويجي

9

داوري مقاله با عنوان مسأله آب هاي گنگير و کنجان چم بين ايران و عثماني و تأثيرات آن بر کشاورزي منطقه پشتکوه ...در مجله علمي ترويجي

10

داوري مقاله با عنوان بازنمايي هويت ايراني در انديشه ي تاريخ نگارانه ي ولي قلي شاملو در مجله مطالعات ملي

11

داوري گزارش نهايي"نقش تشيع در تکوين انديشه سياسي علماي صوفي مشرب عصر صفوي"

 

 

4-مقالات علمي- پژوهشي

رديف

عنوان_مقاله

1

واکاوي شاخص هاي تمدن نوين اسلامي در انديشه مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

2

بررسي و تبيين نقش عشاير استان ايلام در پيشبرد رهبردهاي دفاعي در دفاع مقدس

3

واکاوي بازدارنده ها و راهبردهاي تکوين امت واحده اسلامي در انديشه امام خميني (ره)

4

رويکرد ايل کلهر به مشروطه و قيام سالارالدوله

5

بررسي نقش رودخانه هاي مرزي در روابط ايران و عراق (مطالعه موردي: كنجان‌چم و گنگير)

 

 

5- مقالات علمي-ترويجي

رديف

عنوان_مقاله

1

تحولات مذهبي در استان ايلام از ورود اسلام تا پايان دوره ي واليان  

2

روابط ايران و عراق در عصر پهلوي ( با نگاهي به نقش مردم ايلام در روابط دو کشور)

3

بررسي نقش کميته انقلاب اسلامي استان ايلام در دفاع مقدس

4

بررسي نقش ژاندارمري استان ايلام در دفاع مقدس

5

بررسي و تحليل جايگاه ايالات ماسبذان و مهرجانقذق (ايلام) در دوره خلافت عباسي

6

بررسي کارکردهاي امنيتي-انتظامي عياران در دوران اسلامي (از آغاز تا سقوط بغداد 656 ه.ق)

7

تحليلي بر مناقشات مرزي ايران با عثماني و عراق در نوار مرزي ايلام

8

بازتاب فرهنگ پيشرفتة ايلام باستان در انديشة کوروش هخامنشي

9

نگاهي به رويكرد سياسي انگلستان در خوزستان عصر قاجاريه و موضعگيري دولت ايران در قبال آن

 

 

 

6-مقالات علمي-تخصصي

رديف

عنوان_مقاله

1

بررسي و تحليل نقش حمدانيان شام در گسترش تشيع

2

بررسي اوضاع جغرافيايي و قبيله اي کوفه در جريان هاي صدر اسلام

3

بررسي علل گسترش و کم رنگ شدن تشيع در مصر از آغاز تا پايان دولت ايوبيان

4

تحليل جايگاه ادريسيان در گسترش اسلام و تشيع در مراکش(مغرب)

 

 

7-مقالات ارائه شده در همايشات ملي و بين المللي

1

واکاوي توانمندي هاي اقتصادي - اجتماعي تاريخي استان ايلام ( از آغاز تا عصر پهلوي)

2

تأثير کاشي و کاشي کاري ايراني بر تزيين معماري مساجد عثماني

3

تحليل جايگاه اعتدال در تفکر ايلاميان باستان

4

بررسي تحليلي اعتدال در قرآن و سيره امامان معصوم (ع) (با تکيه بر فرموده هاي امام علي (ع))

5

واکاوي بازدارنده هاي فردي اعتدال گرايي در قرآن و حديث

6

واکاوي مفهوم اعتدال در کلام مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

7

واکاوي تأثير معماري ايراني عصر سلجوقي بر معماري مساجد عثماني

8

بررسي و تحليل آسيب ها و چالش هاي پيش روي فرهنگ اسلامي

 

 

8 -راهنما و مشاوره پايان نامه ارشد و رساله دكتري

رديف

نام

نام_خانوادگي

شماره_دانشجويي

عنوان_پروژه

1

مرتضي

اکبري

2888444

روند تشکيل حکومت ساسانيان

2

مرتضي

اکبري

545645454

بررسي مقايسه اي عملکرد کوروش هخامنشي و اردشير ساساني

3

مرتضي

اکبري

2255555

شورش ها در عصر داريوش اول

4

مرتضي

اکبري

25665444

برخورد نظامي شاهان هخامنشي با ديگر سرزمين ها

5

مرتضي

اکبري

225588

بررسي فعاليت هاي کمپاني هند شرقي انگليس در مرزهاي شرقي ايران در عهد ناصرالدين شاه قاجار از سال 1264 تا 1313 ه ق

6

مرتضي

اکبري

233322

دلايل انتخاب پايتخت هاي چند گانه در دوره هخامنشي

7

مرتضي

اکبري

259666669

چگونگي پيدايش زرتشت ، بازتاب انديشه ها و نگرش هاي وي در زندگي اجتماعي مردم ايران باستان

8

مرتضي

اکبري

9100032

نقش ديوانساران ايراني در گسترش تشيع در دکن ...

9

مرتضي

اکبري

9100058

نقش زنان در گسترش تشيع از قرن هفتم تا قرن دهم هجري قمري

10

مرتضي

اکبري

9100087

عوامل مؤثر بر نشر و گسترش اسلام (با تکيه بر تشيع) در آسياي جنوب شرقي از آغاز تا ورود انگليسي ها

11

مرتضي

اکبري

910007

نقش انديشمندان شيعه در گسترش تشيع در ايران عصر مغول

12

مرتضي

اکبري

91000

بررسي اوضاع علمي در دوره آل بويه

13

مرتضي

اکبري

910003

مهدويت از ديدگاه شرق شناسان

14

مرتضي

اکبري

910005

پراکندگي جغرافيايي تشيع در ايران از آغاز تا پايان قرن سوم هجري

15

مرتضي

اکبري

9100045

جريان شناسي روايات فرقه خطابيه

16

مرتضي

اکبري

9256001

نقش ابوجعفر صميري در تحولات سياسي و نظامي عصر آل بويه

17

مرتضي

اکبري

902301

نقش ايل کلهر در تحولات سياسي، اجتماعي ايران از سقوط صفويه تا پايان قاجار يه

 

 

 

من‌الله التوفيق

دكتر مرتضي اكبري مدير گروه معارف دانشگاه دولتي ايلام

سابقه تدريس در گروه معارف: 19 سال