شما اینجا هستید

شیوه های ارزیابی و نمره

درس حکمت متعالیه 3 دکتری

مجموع نمره ی این درس 20 نمره و به ترتیب زیر اعمال می گردد. لطفا جهت جلوگیری از تضییع حقوق دوستانتان تکالیف و مقالات را مطابق با زمان بندی مشخص شده تحویل دهید.

 • مقاله به سبک علمی پژوهشی 5 نمره
  • موضوع مقاله باید در هفته دوم ترم مشخص شده باشد.
  • مقاله باید در موضوع درس و برای این درس نوشته شود. مقاله های از قبل نوشته شده یا مقالات دروس دیگر پذیرفته نیست و نمره ای ندارد.
  • در صورتی که دانشجو مقاله را (بدون استفاده از نام استاد) در مجله علمی پژوهشی ثبت و گواهی پذیرش و چاپ دریافت کند، بدون ارزیابی نمره کامل مقاله یعنی 5 را دریافت می کند.
  • مهلت تحویل مقالات روز امتحان پایان ترم می باشد.
 • تکالیف کلاس 5 نمره
  • در جلساتی تکالیفی مطرح می شود که موقوت به وقت معینی است. در صورتی که دانشجو تکالیف را در وقت مشخص و با کیفیت مناسب انجام دهد نمره آن را دریافت می کند.
 • امتحان پایانی 10 نمره.