شما اینجا هستید

صندوق پیشنهادات و انتقادات سایت دانشکده فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد

بخش صندوق پیشنهادات و انتقادات سایت فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد. در صورت استقبال مثبت از این ایده و وجود شرایط فنی لازم، فعالیت این صندوق در سایت دانشکده دائمی خواهد شد.