شما اینجا هستید

نشست اعضای شورای آموزشی دانشگاه با دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد

نشست اعضای شورای آموزشی دانشگاه، با دانشجویان دانشکده الهیات  و معارف اسلامی، در راستای بحث و بررسی مسائل و چالش های آموزشی دانشگاه و تقدیر از دانشجویان برتر دوره کارشناسی برگزار شد.

نشست اعضای شورای آموزشی دانشگاه، با دانشجویان دانشکده الهیات  و معارف اسلامی و تقدیر از دانشجویان برتر دوره کارشناسی، با حضور دکتر نعمتی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر میرزایی مدیر دفتر استعدادهای درخشان، دکتر توکلی مدیرکل امور آموزشی، خانم دکتر پیرزادنیا مدیر تحصیلات تکمیلی، دکتر اکبر نژاد رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی، و جمعی از دانشجویان برگزار گردید.

در این نشست، دکتر نعمتی، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، بر توسعه رشته های جدید مبتنی بر نیاز جامعه تأکید کرد و خواستار تعامل و رابطه بهتر اساتید با دانشجویان، در راستای ارتقاء سطح علمی دانشجویان گردید و ابراز امیدواری کرد، با اتخاذ تدابیر و برنامه های جدید، سطح خدمات آموزشی دانشگاه ارتقاء یابد.

در ادامه این نشست دانشجویان حاضر به بیان مسائل و چالش های حوزه آموزش پرداختند  و اعضای شورای آموزشی دانشگاه،  پاسخ های لازم را ارائه کردند و در پایان از دانشجویان برتر کارشناسی تقدیر شد.

نشست اعضای شورای آموزشی دانشگاه، با دانشجویان دانشکده الهیات  و معارف اسلامی، در راستای بحث و بررسی مسائل و چالش های آموزشی دانشگاه و تقدیر از دانشجویان برتر دوره کارشناسی برگزار شد.

نشست اعضای شورای آموزشی دانشگاه، با دانشجویان دانشکده الهیات  و معارف اسلامی و تقدیر از دانشجویان برتر دوره کارشناسی، با حضور دکتر نعمتی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر میرزایی مدیر دفتر استعدادهای درخشان، دکتر توکلی مدیرکل امور آموزشی، خانم دکتر پیرزادنیا مدیر تحصیلات تکمیلی، دکتر اکبر نژاد رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی، و جمعی از دانشجویان برگزار گردید.

در این نشست، دکتر نعمتی، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، بر توسعه رشته های جدید مبتنی بر نیاز جامعه تأکید کرد و خواستار تعامل و رابطه بهتر اساتید با دانشجویان، در راستای ارتقاء سطح علمی دانشجویان گردید و ابراز امیدواری کرد، با اتخاذ تدابیر و برنامه های جدید، سطح خدمات آموزشی دانشگاه ارتقاء یابد.

در ادامه این نشست دانشجویان حاضر به بیان مسائل و چالش های حوزه آموزش پرداختند  و اعضای شورای آموزشی دانشگاه،  پاسخ های لازم را ارائه کردند و در پایان از دانشجویان برتر کارشناسی تقدیر شد.