شما اینجا هستید

وجود ذهنی 6 و اتحاد عاقل و معقول

 
00:00