شما اینجا هستید

پایان نامه ها

راهنمایی

نام دانشجو موضوع مقطع وضعیت
کوثر نصراللهی

ضرورت یا عدم ضرورت تکرار تجربه در تجرید مفاهیم کلی در نظریه تشکیل مفاهیم ابن سینا و ملاصدرا

کارشناسی ارشد دفاع شده
صدیقه یاسمی

حیات عام و حیات خاص موجودات در حکمت متعالیه صدرایی

کارشناسی ارشد دفاع شده
لیلی رحمتی تحلیل دو دیدگاه (پدیدارشناسی و نظریه مطابقت) در تبیین نسبت عین و ذهن در فلسفه ملاصدرا کارشناسی ارشد دفاع شده

 

مشاوره

نام دانشجو موضوع مقطع وضعیت
زهرا جلیلیان انسان سالک صدرایی؛ پژوهشی در مبانی، رهیافتها و کارکردها کارشناسی ارشد دفاع شده

مریم صید محمدی

پدیده رؤیا از منظر فیلسوفان نوصداریی (علامه طباطبایی و مطهری) کارشناسی ارشد دفاع شده
       

داوری

عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما مقطع
بررسی مبانی نظری هندسه مقدس در فلسفه اسلامی فاطمه اسدی دکتر مهدی حمزه نژاد و دکتر رضا رضازاده کارشناسی ارشد
نقد و بررسی راهکارهای کارناپ برای غلبه بر متافیزیک حدیث شکری دکتر علیرضا حسن پور کارشناسی ارشد
بررسی اسماء و صفات الهی از دیدگاه حمید الدین کرمانی و علامه طباطبایی سعیده موسوی حجت الاسلام شمس الله سراج کارشناسی ارشد
نقد روش شناختی نظام فکری صدرالمتالهین حسن رهبر حجت الاسلام شمس الله سراج و دکتر سید یحیی یثربی دکتری
ترجمه، بررسی و نقد کتاب هرمنوتیک طبیعت گرایانه رقیه مرادی دکتر علیرضا حسن پور کارشناسی ارشد
ترجمه و شرح کتاب «فلسفه دین افلاطونی از منظری پویشی»

طیبه حجت زاده

دکتر علیرضا حسن پور کارشناسی ارشد
تأثیر ابن عربی بر معادشناسی ملاصدرا

هاجر قراولان

دکتر رضا رضازاده کارشناسی ارشد
بررسی توصیفی-تحلیلی خوانش­های معاصر فلسفه صدرایی

زهره خیبری زاده

دکتر رضا رضازاده کارشناسی ارشد
بررسی انتقادی تعارض تکالیف در فلسفه اخلاق کانت

فهیمه حیدری مقدم

دکتر علیرضا حسن پور کارشناسی ارشد
شفاعت از دیدگاه متکلمین شیعه قرن چهارم و ابن تیمیه

اکرم قاسمی

دکتر شمس اله سراج کارشناسی ارشد