شما اینجا هستید

دکتر سهراب مروتی

سهراب مروتی

استاد گروه علوم قرآن و حدیث

آدرس پست الکترونیک: sohrab-morovati@yahoo.com