شما اینجا هستید

صندوق پیشنهادات و انتقادات

در این بخش می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را بنویسید.

نظرات قابل نمایش، تایید شده و در سایت نمایش داده می شود.

نظرات شما به اطلاع مسئولین دانشکده و اساتید خواهد رسید.