شما اینجا هستید

اعضای هیات علمی

نام استاد

درجه علمی

زمینه تخصصی

پست الکترونیک

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب 

دانشیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

Abdelgabar3@yahoo.co

دکتر طاهر علی محمدی

دانشیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

Tahghighat@chmail.ir

دکتر کریم کوخایی زاده

دانشیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

kokhaii_k@yahoo.com