شما اینجا هستید

دانش آموختگان دکتری

1- میثم دوستی پور

 عنوان رساله  «­برررسی مالکیت و حقوق مبتنی بر اموال مورد نزاع زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران».

استاد راهنما: دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

استاد مشاور: دکتر طاهر علی محمدی

داوران خارجی: دکتر سید محمد رضا امام، دانشیار دانشگاه تهران - دکتر عبدالحسین رضایی راد، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

داور داخلی: دکتر پرویز باقری