شما اینجا هستید

Alumni

دورۀ اوّل: سال 1386

v    فرخنده کرناسی دزفولی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی علم الهی از دیدگاه ابن سینا و امام محمد غزالی

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر حسن قنبری

تاریخ دفاع: 1388/6/31

v    نظر عباسی کسانی

عنوان پایان نامه: عقل از دیدگاه ملا صدرا و کانت

استاد راهنما: دکتر حسن قنبری

استاد مشاور: شهاب الدین وحیدی

تاریخ دفاع: 1388/11/29

v    فریبا الهی پناه

عنوان پایان نامه: بررسی ماهیت مرگ و حیات پس از آن از دیدگاه شیخ الرئیس و حکیم ملا صدرا

استاد راهنما: دکتر حسن قنبری

استاد مشاور: دکتر شمس اله سراج

پایان یافت.

v    زهرا خانمحمدیان

عنوان پایان نامه: بررسی امامت از دیدگاه شیعۀ اثنی عشری، اسماعیلیه و فرقۀ اشاعره

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر عباس قربانی

تاریخ دفاع: 1388/11/29

 

v    سعید مبینی

عنوان پایان نامه: غرض و غایت در افعال الهی از منظر ابن سینا و ابو حامد محمد غزالی

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر حسن قنبری

تاریخ دفاع: 1388/11/30

v    سمیه منفرد

عنوان پایان نامه: پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی ملا صدرا و ابن عربی با تأکید بر جایگاه عقل

استاد راهنما: دکتر عباس قربانی

استاد مشاور: دکتر شمس اله سراج

پایان یافت.

v    زهرا رنجبر

عنوان پایان نامه: خدا در اندیشۀ ابن سینا و دکارت

استاد راهنما: دکتر حسن قنبری

استاد مشاور: دکتر عباس قربانی

تاریخ دفاع: 1388/10/16

v    سکینه روستا

عنوان پایان نامه: عدل الهی و مسئلۀ شرّ از دیدگاه شهید مطهری و فخر رازی

استاد راهنما: دکتر عباس قربانی

استاد مشاور: دکتر شمس اله سراج

تاریخ دفاع: 1389/6/25

v    سمیّه تشی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی شرّ از منظر افلاطون و ملا صدرا با رویکردی به آثار شهید مطهری

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر عباس قربانی

تاریخ دفاع: 1389/11/28

 

 

 

v    عبدالرضا شیروانی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی شکاکیت دکارت و غزالی از منظر معرفت شناسی

استاد راهنما: دکتر حسن قنبری

استاد مشاور: دکتر شمس اله سراج

تاریخ دفاع:

دورۀ دوم: سال 1387

v    فرزانه یارکرمی

عنوان پایان نامه: بررسی انتقادی پلورالیسم دینی با تکیه بر آراء جان هیک

استاد راهنما: دکتر حسن قنبری

استاد مشاور: دکتر شمس اله سراج

تاریخ دفاع:

v    اکبر والایی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی علت غایی از دیدگاه ملا صدرا و علامه طباطبایی

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر عباس قربانی

تاریخ دفاع: 1399/11/30

v    سمیرا احمدی نسب

عنوان پایان نامه: نقد و بررسی تطبیقی مفهوم شهود (معرفت شهودی) و جایگاه معرفت شناختی آت از نظر شیخ اشراق و ابن سینا

استاد راهنما: دکتر حسن قنبری

استاد مشاور: دکتر شمس اله سراج

پایان یافت.

v    فرزانه دهقانی کوهدشت

عنوان پایان نامه: غلو و جایگاه آن در کلام شیعه

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر حسن قنبری

تاریخ دفاع: 1389/11/30

v    زهرا جمشیدی

عنوان پایان نامه: نظام احسن از دیدگاه ملا صدرا و لایب نیتس

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر عباس قربانی

تاریخ دفاع: 1389/8/18

v    الهام سلیمانی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی اخلاق فضیلت مدار ارسطو و وظیفه گرای کانت

استاد راهنما: دکتر عباس قربانی

استاد مشاور: دکتر شمس اله سراج

تاریخ دفاع: 1389/10/18

v    فاطمه معصومی

عنوان پایان نامه: عشق از دیدگاه ابن سینا و عین القضات همدانی

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر عباس قربانی

تاریخ دفاع: 1389/11/25

v    طاهره علی محمدی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی مسئلۀ فیض از دیدگاه فارابی و ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر طاهر علی محمدی

تاریخ دفاع:1389/11/27

v    سید سجاد ساداتی زاده

عنوان پایان نامه: جایگاه عقل و ایمان از منظر دکارت و ابن سینا

استاد راهنما: دکتر حسن قنبری

استاد مشاور: دکتر شمس اله سراج

تاریخ دفاع:

v    فهیمه نیکخواه

عنوان پایان نامه: بازاندیشی و اعتبار سنجی برهان صدیقین ابن سینا

استاد راهنما: دکتر عباس قربانی

استاد مشاور: دکتر شمس اله سراج

تاریخ دفاع:

v    راضیه عباسی

عنوان پایان نامه: بررسی مسئلۀ خاتمیت از دیدگاه شهید مطهری، شریعتی و علامه اقبال لاهوری

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر عباس قربانی

تاریخ دفاع: 1389/11/30

 

 

دورۀ سوم: سال 1388

v    پریچهر میری

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی نظریۀ ملا صدرا و اسپینوزا دربارۀ «انسان اخلاقی»

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: دکتر علیرضا حسن پور

تاریخ دفاع:1391/6/29

v    مهناز مظفری فر

عنوان پایان نامه: مسألۀ «هبوط» در فلسفۀ ملا صدرا و برخی فیلسوفان نوصدرایی

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: دکتر علیرضا حسن پور

تاریخ دفاع: 1391/6/28

v    مریم گواهیان

عنوان پایان نامه: اعتبار سنجی علائم ظهور در مهدویت

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1391/9/13

v    حسین نظری

عنوان پایان نامه: مطالعۀ تطبیقی برهان وجودی و صدیقین در فلسفۀ دکارت و صدرالمتألهین

استاد راهنما: دکتر رحمت اله موسوی مقدم

استاد مشاور: دکتر علیرضا حسن پور

شهریور 1391

v    حسین امین پرست

عنوان پایان نامه: بررسی معاد جسمانی از دیدگاه ملا صدرا و علامه طباطبایی

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1391/6/29

v    کبری بشیری نیا

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی مسألۀ معاد در قرآن و کتاب عهدین (عهد قدیم و عهد جدید)

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر یارمحمد قاسمی

تاریخ دفاع: 1391/6/28

v    مریم سجادی

عنوان پایان نامه: رابطۀ ایمان و عمل در فلسفۀ ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: حسین واسطی

تاریخ دفاع: 1391/6/28

 

 

 

 

 

دورۀ چهارم: سال 1389

v    فرنوش بابادی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی رابطۀ ادراک و کمال نفس در اندیشۀ فلسفی ابن سینا و ملا صدرا

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر علیرضا حسن پور

تاریخ دفاع: 1391/6/29

v    حنیفه رهور

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی ارادۀ الهی در دیدگاه فخر رازی و ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر رحمت اله موسوی مقدم

تارخ دفاع: 1392/7/14

v    رقیه شفیعی

عنوان پایان نامه: بررسی استنادات ملا صدرا به آیات قرآن در شواهد الربوبیه مشهد دوم و سوم

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: بهمن 1391

v    زینب بیرانوند

عنوان پایان نامه: بررسی جایگاه انسان معنوی از دیدگاه ابن سینا و علامه طباطبایی

استاد راهنما: دکتر رحمت اله موسوی مقدم

استاد مشاور: دکتر طاهر علی محمدی

تاریخ دفاع: 1391/11/29

v    ابوالحسن مهدوی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبقی مبانی معرفت شناختی تجربۀ دینی شلایرماخر و عرفان امام خمینی

استاد راهنما: دکتر حسن قنبری

استاد مشاور: دکتر هادی وکیلی تاریخ دفاع: 1392/6/30

 

 

 

 

دورۀ پنجم: سال 1390

سمیه میرزایی

عنوان پایان نامه: نظریه معرفت در فلسفه اسپینوزا

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر حسن قنبری

تاریخ دفاع: دی ماه 1392

فرشته رجبی

عنوان پایان نامه: شک و یقین از دیدگاه ابن­سینا

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر شمس اله سراج

تاریخ دفاع: 1392/9/25

 

شیما عبدی زاد

عنوان پایان نامه: بررسی مسئله تجسم اعمال از دیدگاه ملاصدرا و فیلسوفان صدرایی

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر رضا رضازاده

تاریخ دفاع: 1392/11/14

حجت الله منصوریان

عنوان پایان نامه: بررسی دیدگاه­های تفسیری فلسفی ملاصدرا در مورد مسئله تسبیح موجودات

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 1392/11/14

شهناز دوستی

عنوان پایان نامه: بررسی انسان­شناسی فلسفی – عرفانی از دیدگاه عزالدین نسفی

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر

تاریخ دفاع: 1392/10/8

 

سعدی پروری

عنوان پایان نامه: آسیب­شناسی مباحث مهدویت با رویکردی به مسئله انتظار و علائم ظهور

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1392/6/31

 

حشمت الله رستمی

عنوان پایان نامه: بررسی و نقد نظریۀ عقلانیت و معرفت

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر علیرضا حسن پور

تاریخ دفاع: 1393/6/30

فاطمه حیدری فرد

عنوان پایان نامه: فلسفه­ورزی از راه داستان: پژوهشی در سرشت و ساختار داستان­های ابی­سینا

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: دکتر علی گراوند

تاریخ دفاع: 1392/11/21

سهیلا الفتی نیا

عنوان پایان نامه: بررسی مدینه فاضله فارابی و شهر خدای آگوستین

استاد راهنما: دکتر حسن قنبری

استاد مشاور: دکتر علیرضا حسن پور

تاریخ دفاع: دی ماه 1392

 

 

 

 

 

 

دورۀ ششم: سال 1391

فاطمه اسدی

عنوان پایان نامه: بررسی مبانی نظری هندسه مقدس در فلسفه اسلامی

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد راهنمای دوم: دکتر مهدی حمزه نژاد

تاریخ دفاع: 1395/4/20

 

طیبه امامی

عنوان پایان نامه: مبانی و راهبردهای تحول انسان در فلسفه صدرایی

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: دکتر شمس الله سراج

تاریخ دفاع:1393/7/14

زهرا امامی

عنوان پایان نامه: تجسد و نقش آن نقش آن در ادراک و افعال انسانی نزد ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر رضا رضازاده

تاریخ دفاع: 1393/7/14

فرشته امیری کیا

عنوان پایان نامه: بررسی تحلیلی استشهادات قرآنی شیخ اشراق

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1393/11/18

زهرا جلیلیان

عنوان پایان نامه: انسان سالک صدرایی؛ پژوهشی در مبانی، رهیافتها و کارکردها

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: دکتر آقای مجید ضیایی

تاریخ دفاع: 1393/10/21

نشمیه شکری

عنوان پایان نامه: مسئله گناه در اندیشه صدرایی

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1393/7/12

طیبه حجت زاده

عنوان پایان نامه: ترجمه و شرح کتاب «فلسفه دین افلاطونی از منظری پویشی»

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر حسن قنبری

تاریخ دفاع: 1394/7/13

 

هاجر قراولان

عنوان پایان نامه: تأثیر ابن عربی بر معادشناسی ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: دکتر

تاریخ دفاع: 1394/2/14

 

زهره خیبری زاده

عنوان پایان نامه: بررسی توصیفی-تحلیلی خوانش­های معاصر فلسفه صدرایی

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: دکتر علیرضا حسن پور

تاریخ دفاع: 1394/6/30

ابراهیم گنجعلی

عنوان پایان نامه: ترجمه و شرح رساله متشابهات القرآن ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1394/6/22

فاطمه قیاسوند

عنوان پایان نامه: اینهمانی شخصی از نظر هیوم

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر رضا رضازاده

تاریخ دفاع: 1394/6/22

 

محمد محمدی

عنوان پایان­نامه: بررسی مبانی کلامی تکفیر با رویکردی به آرای غزالی و ابن تیمیه

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1394/3/31

فاطمه نوری

عنوان پایان نامه: خدا در فلسفه جرج بارکلی

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر حسن قنبری

تاریخ دفاع: 1394/3/31

 

     

 

دورۀ هفتم: سال 1392

حسن ولی زاده (آموزش­ محور)

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

پایان یافت

 

سعید عبیات (آموزش­ محور)

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

پایان یافت

فرشته مریدی زرگرانی

عنوان پایان نامه: بررسی آموزه های کلامی مناجات شعبانیه و نقش آن در نگرش معنوی انسان

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر عباس قربانی

تاریخ دفاع: 11 / 4 / 1396

فرشته کلهری

عنوان پایان نامه: بررسی آموزه های فلسفی، کلامی و عرفانی خداشناسی دعای عرفه با تکیه بر مضامین حکمت متعالیه

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: دکتر شمس الله سراج

تاریخ دفاع: 25 / 11 / 1395

حدیث شکری

عنوان پایان نامه: نقد و بررسی راهکارهای کارناپ برای غلبه بر متافیزیک

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر آعلی اکبر عبدل آبادی

تاریخ دفاع: 1394/11/11

سارا شکری

عنوان پایان نامه:رابطه عدل الهی با امتحان و ابتلای الهی از دیگاه متکلمین شیعه قرن چهارم

استاد راهنما: دکتر شمس الله سراج

استاد مشاور: دکتر عباس قربانی

تاریخ دفاع: 1395/6/28

مریم صید محمدی

عنوان پایان نامه: پدیده رؤیا از منظر فیلسوفان نوصداریی (علامه طباطبایی و مطهری)

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: دکتر مجید ضیایی

تاریخ دفاع: 1395/6/29

رقیه مرادی

عنوان پایان نامه: ترجمه، بررسی و نقد کتاب «هرمنوتیک طبیعت­گرایانه»

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر حسن قنبری

تاریخ دفاع: 1394/11/26

یونس ابراهیمی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور: دکتر علیرضا حسن پور

تاریخ دفاع: (انصراف)

فهیمه حیدری مقدم

عنوان پایان نامه: بررسی انتقادی تعارض تکالیف در فلسفه اخلاق کانت

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر علی اکبر عبدل آبادی

تاریخ دفاع: 1395/6/28

اکرم قاسمی

عنوان پایان نامه:شفاعت از دیدگاه متکلمین شیعه قرن چهارم و ابن تیمیه

استاد راهنما: دکتر شمس اله سراج

استاد مشاور: دکتر عباس قربانی

 تاریه دفاع: 1395/6/28

سعیده موسوی

عنوان پایان نامه: بررسی اسما و صفات الهی از دیدگاه حمیدالدین کرمانی و علامه طباطبایی

استاد راهنما: دکتر شمس الله سراج

استاد مشاور: دکتر رضا رضازاده

تاریخ دفاع: 1394/11/26

 

سیدناصر پورموسوی (آموزش­ محور)

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

 

 

دوره هفتم بهمن 1393

هدی حبیبی منش

عنوان پایان نامه: بررسی تحلیلی رابطه سعادت و معرفت با عبادت از منظر ابن سینا

استاد راهمنا: دکتر شمس الله سراج

استاد مشاور: دکتر علیرضا حسن پور

تاریخ دفاع: 10 / 11 /1395

پایان یافت

کوثر نصراللهی

عنوان پایان نامه: ضرورت یا عدم ضرورت تکرار تجربه در تشکیل مفاهیم کلی از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا 

استاد راهنما: دکتر مجید ضیایی

استادمشاور: دکتر رضا رضا زاده

تاریخ دفاع: 29 / 6 / 1396

میترا کاووس زاده

عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل احتجاجات کلامی انبیا با مخالفان در قرآن

استاد راهنما: دکتر شمس الله سراج

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 25 / 11 / 1395

صدیقه یاسمی

عنوان پایان نامه: حیات عام و خاص موجودات در حکمت متعالیه

استاد راهنما: دکتر مجید ضیایی

استاد مشاور: دکتر رضا رضازاده

تاریخ دفاع: 26 / 6 / 1396

لیلی رحمتی فرمانی

عنوان پایان نامه: بررسی تحلیلی دو دیدگاه پدیدارشناسی و نظریه مطابقت در تبیین نسبت ذهن و عین در فلسفه ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر مجید ضیایی

استاد مشاور: دکتر علیرضا حسن پور

تاریخ دفاع: 27 / 6 / 1396

پروین روشنی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی شخصیت انسان از نظرگاه ملاصدراو روانشناسان انسانگرا (آلفرد آدلر و کارل راجرز)

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

دوره هشتم 1394

معصورمه نصراللهی: 

عنوان پایان نامه: خودشناسی از نظرگاه افضل الدین کاشانی و عزیزالدین نسفی: پژوهشی تطبیقی در مبانی نظری، رویکردها و نظریات

استاد راهنما: دکتر رضا رضازاده 

استاد مشاور: دکتر علیرضا حسن پور

تاریخ دفاع: 19 / 6 / 97

کلثوم اولاد

عنوان پایان نامه: بررسی نقش علم بدون عمل در سعادت و شقاوت اخروی انسان از دیدگاه ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر مجید ضیایی

استاد مشاور: دکتر شمس الله سراج

تاریخ دفاع: 1396.11.30

ملیحه کرمیان منش

عنوان پایان نامه: بررسی و نقد تلقی فرع انگارانه از امامت با تأکید بر آرای متکلمین معتزلی و اشعری قرون پنجم تا هشتم

استاد راهنما: دکتر شمس الله سراج

استاد مشاور: دکتر مجید ضیایی

تاریخ دفاع: 1396.11/30

زهرا کریمی سرینی

عنوان پایان نامه: بررسی زمینه های دینی و کلامی اعتقاد به جسمانی بودن معاد و تأثیر آن در آراءِ ملاصدرا 

استاد راهنما: دکتر مجید ضیایی

استاد مشاور: دکتر شمس الله سراج

تاریخ دفاع: 25 / 6 / 1397

کوثر جلالی حسینی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما: 

استاد مشاور: 

تاریخ دفاع: (تبدیل به آموزش محور)

 
دوره نهم 1395

فاطمه تبار

عنوان پایان نامه: مواجهه انتقادی ابن سینا و کانت در حوزه علم النفس

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر شمس الله سراج

تاریخ دفاع: 30 / 6 / 1398

سیده معصومه حسینی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

آموزش محور

نسرین دوستی

عنوان پایان نامه: تبیین جایگاه نظریه افلاک و بررسی امکان حذف آن از فلسفه ابن سینا

استاد راهنما: دکتر مجید ضیایی

استاد مشاور: دکتر شمس الله سراج

تاریخ دفاع: 28 / 11 / 1397

زینب حاتم نیا

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

آموزش محور

مصطفی رحیمی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

آموزش محور

سیده لیلی شمس اللهی

عنوان پایان نامه: بررسی جایگاه عقل فعال و مثل افلاطونی در علم انسان و آفرینش عالم از دیدگاه ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر مجید ضیایی

استاد مشاور: دکتر رضا رضازاده

تاریخ دفاع: 28 / 11 / 1397

مریم عبادی

عنوان پایان نامه: بررسی فلسفی بودن مسائل مربوط به موت و قیامت در ملاصدرا

استاد راهنما: دکتر مجید ضیایی

استاد مشاور: دکتر رضا رضازاده

تاریخ دفاع: 29 / 11 / 1397

ابراهیم محمدی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما: دکتر شمس الله سراج

استاد مشاور: دکتر سمیه منفرد

تاریخ دفاع:

آموزش محور

رضا محمودی

عنوان پایان نامه: بررسی احکام اختلاف منظر در فلسفه صدرایی

استاد راهنما: دکتر شمس الله سراج

استاد مشاور: دکتر مجید ضیایی

تاریخ دفاع: 30 / 6 / 1398

مصطفی ملکشاهی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما: 

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

آموزش محور

دوره دهم 1396

مریم صادق خانی

عنوان پایان نامه: اعتبارسنجی براهین توحید ایجابی و سلبی، بررسی تطبیقی آرای عبدالرزاق لاهیجی و حمیدالدین کرمانی

استاد راهنما: دکتر شمس الله سراج

استاد مشاور: دکتر سمیه منفرد

تاریخ دفاع: 28 / 11 / 1398

محمد صادق پیمایی

عنوان پایان نامه: 

استاد راهنما: دکتر شمس الله سراج

استاد مشاور: دکتر سمیه منفرد

تاریخ دفاع: 27 / 11 / 1399

دوره یازدهم 1397

الهام بژندی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع (انصراف)

زهره حسن بیگی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع:

سجاد رستمی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع: (انصراف)

پریسا صفرری پیازاباد

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

زهرا طاهری

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

فاطمه قبولی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

منا قربانی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

زهرا قربانی برام

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع: (انصراف)

محمد منصورجمشید

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

زهرا والائی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر شمس الله سراج

تاریخ دفاع

زهره مهدوی 

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

 
دوره دوازدهم 1398

حدیث گل گلی نژاد

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع (انصراف)

رخساره عبدی زاد

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

سیف الله دوستی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

سیر رضا رحمانی 

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

شهناز کرمی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

زینب کمری

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

اسما نظری مقدم

عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل فضیلت اخلاقی از دیدگاه نیچه

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن پور

استاد مشاور: دکتر سمیه منفرد

تاریخ دفاع: 31 / 6 / 1400

مهناز نوروزی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

طاهره تنبا

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

احترام عزیزی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تاریخ دفاع

دوره سیزدهم 1399

فریده جعفری

عنوان پایان نامه:

استادراهنما:

استاد مشاور

تاریخ دفاع:

زینب عزتی

عنوان پایان نامه:

استادراهنما:

استاد مشاور

تاریخ دفاع:

   
دوره چهاردهم بهمن 1399