شما اینجا هستید

دانش آموختگان دکتری

فهرست دانش­ آموختگان دکتری علوم قرآن و حدیث

دوره اول: ورودی سال 1391

  1. نرگس شکربیگی:

عنوان رساله: بازتاب سرمایه اجتماعی در قرآن  و حدیث

استاد راهنما: دکترسهراب روتی

استاد مشاور: دکتر یارمحمد قاسمی

تاریخ دفاع: 30/06/1396

2-  عباس رسولی

عنوان رساله: بررسی چشم انداز فرهنگی جامعه دینی در قرآن و حدیث

استاد راهنمای اول: دکتر سهراب مروتی

استادراهنمای دوم: دکترعلی باقی نصرآبادی

استاد مشاوراول: دکترمهدی اکبر نژاد

استاد مشاور دوم: دکتر سیدمحمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع: 17/10/1396

3- مینا یعقوبی:

عنوان رساله: بررسی نظریه گفتاری بودن زبان قرآن.

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استادمشاور: دکترسیدمحمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع: 1398/4/6

4- علی دشتی:

عنوان رساله: تحلیل انتقادی مبانی، روش و اندیشه های تفسیری وهبه زحیلی در تفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج.

استادراهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استادمشاور: دکترسیدمحمدرضا حسینی نیا.

تاریخ دفاع: 1398/6/30

 

 

فهرست دانش­ آموختگان دکتری علوم قرآن و حدیث

دورۀ دوم : ورودی سال 1392

  1. سارا ساکی

عنوان رساله: بررسی و تحلیل معنا شناسی واژگان قرآنی در حوزه تربیت به منظور ترسیم شبکه معنایی آن در قرآن.

استادراهنما: دکترسیدمحمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1399/06/18

رضا بیدی

عنوان رساله:

 

3- مهدی مجیدی

عنوان رساله: نقد و بررسی دیدگاه خاورشناسان پیرامون تحریف قرآن کریم در دو قرن اخیر.

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد.

استادمشاور: دکتر سیدمحمدرضا حسینی نیا

4- فرحناز پرویزی:

عنوان رساله:

5- فرح توحیدی:

عنوان رساله:

 

 

 

فهرست دانش­آموختگان دکتری علوم قرآن و حدیث

دورۀ سوم : ورودی سال 1393

  1. امین ذوالفقاری:

عنوان رساله: اعتبار سنجی روایات تفسیری سوره یوسف(ع) با رویکردی به تفاسیر شیعه.

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

 تاریخ دفاع: 1398/11/17

  1. صلاح الدین غلامی:

عنوان رساله:

 

3- نجمیه گراوند

عنوان رساله: تحلیل مبانی و روش های فقه الحدیثی محدث نوری در مستدرک الوسائل.

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد.

استادمشاور: دکتر سیدمحمدرضا حسینی نیا.

تاریخ دفاع: 23/06/1399

 

 

 

فهرست دانش­آموختگان دکتری علوم قرآن و حدیث

دورۀ چهارم : ورودی سال 1394

  1. فاطمه سیفعلی ئی

عنوان رساله: آسیب شناسی روابط اجتماعی انسان در قرآن.

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی.

استاد مشاور: دکتر سیدمحمدرضا حسینی نیا.

تاریخ دفاع: 12/05/1399