شما اینجا هستید

برنامه درسی نيمسال اول 96-1395

 

برنامه هفتگی :    آقاي ايرج نيكجو در نیمسال اول  تحصیلی  96-1395

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

انقلاب  اسلامي  ايران

ك 3 كشاورزي

انقلاب اسلامي (انديشه سياسي امام خميني ره) ك 3 كشاورزي دختران

انقلاب اسلامي (انديشه سياسي امام خميني ره) فني ك 106

انقلاب اسلامي (انديشه سياسي امام خميني ره) فني و مهندسي  ك 106

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی :    دكتر مرتضي اكبري در نیمسال اول  تحصیلی 96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

شيعه در جهان امروز دفتر استاد

دانشكده آموزشي دانشكده

انقلاب اسلامي ايران علوم پايه كلاس 105

 

یکشنبه

تاريخ عقايد كلامي شيعه ك 218

مشاوره و پاسخگويي به سئوالات

قيام هاي شيعي 2 ك 218

 

دوشنبه

انقلاب اسلامي ايران ك 106 فني

جلسه آموزشي گروه

مشاوره و پاسخگويي به سئوالات

 

سه شنبه

انقلاب اسلامي ايران ك 114

مشاوره و پاسخگويي به سئوالات

انقلاب اسلامي ايران ك106

 

چهارشنبه

 

مشاوره و پاسخگويي به سئوالات

 

 

 

برنامه هفتگی :    دكتر ابراهيم يعقوبي در نیمسال اول  تحصیلی 96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

تاريخ امامت كشاورزي

كلاس 2

 

سه شنبه

 

 

تاريخ تحليلي صدر اسلام  علوم پايه

تاريخ تحليلي صدر اسلام  فني 106

چهارشنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی : آقاي مشتاق قادري در نیمسال اول  تحصیلی  96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

تفسير قرآن، دانشكده ادبيات 114

سه شنبه

 

 

تفسير قرآن، ك2، كشاورزي

تفسير نهج البلاغه، كشاورزي ك 2

چهارشنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی : حاج آقا محمد باقر هاشمي در نیمسال اول  تحصیلی  96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

اخلاق اسلامي ،دانشكده ادبيات ك 114

آيين زندگي ،كشاورزي ك 2

سه شنبه

 

 

اخلاق اسلامي، علوم پايه

دانش خانواده، علوم پايه

چهارشنبه

 

 

آيين زندگي ،فني و مهندسي ك 101

دانش خانواده

دانشكده ادبيات ك 114

 

برنامه هفتگی: دكتر علي‌اصغر شريفي‌راد در نیمسال اول  تحصیلی  96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

تفسير قرآن، فني  و مهندسي ك 106

انديشه اسلامي 1 ، فني و مهندسي  ك  101

 

 

یکشنبه

انديشه اسلامي 1 ، دانشكده ادبيات ك 114

 

 

 

دوشنبه

انديشه اسلامي 1

 كشاورزي ك 2

تفسير قرآن

فني و مهندسي ك 106

تفسير موضوعي  قرآن

علوم پايه

 

سه شنبه

مشاوره و پاسخگويي به سئوالات

مشاوره و پاسخگويي به سئوالات

مشاوره و پاسخگويي به سئوالات

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی : خانم زهرا زاهري در نیمسال اول  تحصیلی  96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

اخلاق اسلامي

فني و مهندسي ك 101

آيين زندگي

 علوم پايه

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی : خانم فاطمه نادمي در نیمسال اول  تحصیلی  96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

آيين زندگي

دانشكده ادبيات ك 114

اخلاق اسلامي

كشاورزي ك 2

اخلاق اسلامي

دانشكده ادبيات ك 223

 

سه شنبه

دانش خانواده

فني و مهندسي ك 106

دانش خانواده

فني و مهندسي ك106

آيين زندگي

دامپزشكي

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی : خانم مليحه هاشمي در نیمسال اول  تحصیلی 96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

انسان در اسلام

كشاورزي ك 2

انديشه اسلامي 2

كشاورزي ك 2

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی : خانم شهناز صفر بيگي در نیمسال اول  تحصیلی96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

اخلاق اسلامي كلاس 107 فني

دانش خانواده

علوم پايه

 

 

چهارشنبه

دانش خانواده

دانشكده ادبيات ك223

دانش خانواده

دانشكده ادبيات ك 223

دانش خانواده

 كشاورزي ك 3

دانش خانواده

كشاورزي ك 2

 

برنامه هفتگی : خانم پرستو قادري در نیمسال اول  تحصیلی 96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

انديشه اسلامي 1

كلاس 114 ادبيات

 

 

یکشنبه

 

انديشه اسلامي 2

كلاس 114 ادبيات

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی : خانم فردوس عزيزي در نیمسال اول  تحصیلی  96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

تاريخ تحليلي صدر اسلام

دانشكده ادبيات ك 223

فرهنگ و تمدن اسلام و ايرن

دانشكده ادبيات ك 223

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

                                                                                                      

برنامه هفتگی : خواهر زهرا جمشيدي در نیمسال اول  تحصیلی 96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

انديشه اسلامي1

فني و مهندسي ك 106

انسان در اسلام

فني و مهندسي ك 101

 

 

 

برنامه هفتگی : خواهرزهرا مرادي‌پور در نیمسال اول  تحصیلی  96-95

 

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

تفسير نهج البلاغه

دانشكده ادبيات ك 114

 

 

سه شنبه

 

 

تفسير قرآن

 فني و مهندسي ك 106

تفسير نهج البلاغه

فني و مهندسي ك 101

چهارشنبه

 

 

 

 

                                                                               

                                            برنامه هفتگی : خواهر شيما عبدي زاد در نیمسال اول  تحصیلی 96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

انديشه اسلامي 1

علوم پايه

 

 

یکشنبه

انديشه اسلامي 1

دامپزشكي

 

 

 

دوشنبه

انديشه اسلامي2

فني و مهندسي ك 101

انديشه اسلامي2

دامپزشكي آمفي

 

 

سه شنبه

انديشه اسلامي 1

كشاورزي ك 2

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

                                     برنامه هفتگي :   آقاي حسين واسطي در نيمسال 96-95         

 

روز

 

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

انديشه2

علوم پايه

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

                               

برنامه هفتگی : خواهر زينب مرادي در نیمسال اول  تحصیلی 96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

تاريخ تحليلي صدر اسلام

كشاورزي  ك  3

 

 

چهارشنبه

تاريخ تحليلي صدر اسلام

كشاورزي ك 3

تاريخ امامت دانشكده ادبيات ك114

 

 

                                     

برنامه هفتگی : دكتر مسلم سليماني يان در نیمسال اول  تحصیلی 96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

فرهنگ و تمدن اسلامي

دانشكده ادبيات ك 223

 

فرهنگ و تمدن اسلامي

كشاورزي ك 3

 

یکشنبه

فرهنگ و تمدن اسلامي

فني و مهندسي ك 106

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی : دكتر مسعود شادمان در نیمسال اول  تحصیلی 96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ك  101 فني

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ك 101 فني

یکشنبه

 

انقلاب اسلامي ايران كلاس 223 ادبيلت

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی : آقاي نجم الدين گيلاني در نیمسال اول  تحصیلی 96-95

 

روز

ساعت

10 8

12- 10

30/15-30/13

30/17-30/15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران  ك س كشاورزي

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ك 223 ادبيات

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ك 3 كشاورزي

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه