شما اینجا هستید

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو « علی حسینی فر» برگزار شد

 جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو « علی حسینی فر» برگزار شد موضوع رساله دکتری: مفهوم «بأس»در روایات و کاربست آن در فقه و اصول

دانشجو: علی حسینی فر

استاد راهنما: دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

استاد مشاور:دکتر نبی سبحانی

داوران: دکتر سید محمد رضا امام ،دکتر امیر احمدی و دکتر صدیقه حاتمی

ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر فرهاد عمورضایی