شما اینجا هستید

اعضای هیات علمی

نام استاد

درجه علمی

زمینه تخصصی

پست الکترونیک

دکتر مهدی اکبرنژاد (رئیس دانشکده)

دانشیار

علوم قرآن و حدیث ، مهدویت

m_akbarnezhaad@yahoo.com

دکتر سهراب مروتی (مدیر گروه )

استاد

علوم قرآن و حدیث

Sohrab-morovati@yahoo.com

دکتر محمدرضا حسینی نیا

استادیار

تفسیر و علوم قرآن

Mohhos313@yahoo.com