شما اینجا هستید

دانش آموختگان کارشناسی ارشد

دفاع های سال 1387

v    علی اشرف کرمی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی شفاعت از دیدگاه شیعه و اهل سنت

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبر نژاد

استاد مشاور: دکتر شمس الله صفرلکی

تاریخ دفاع: 1387

v    صدیقه مهدویان پور

عنوان پایان نامه: مبانی وحدت از دیدگاه قرآن و سنت

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر سیاوش یاری

تاریخ دفاع: 1387

سال 1388

v    صلاح الدین غلامی

عنوان پایان نامه: بررسی التقاط در قرآن و حدیث با رویکردی بر نظریات شهید مطهری

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1388

v    محمدحسن کاردان پور

عنوان پایان نامه: معنای زندگی در قرآن وحدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر حسن قنبری

تاریخ دفاع: 1388

v    جعفر مردانی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی کتابهای البیان فی تفسیر القرآن و مفهوم النص

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر محمدرضا شیرخانی

تاریخ دفاع: 1388

v    مهدی مرادی

عنوان پایان نامه: ساده زیستی و راههای ترویج آن در قرآن و سنت

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1388

v    ثریا برزگرنژاد

عنوان پایان نامه: بررسی راههای پرورش ایمان در قرآن و سنت

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 1388

v    فاطمه خاصی

عنوان پایان نامه: آسیب شناسی دینداری در جامعه امروز ایران با نگاهی به مبانی قرآنی و حدیثی آن

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 1388

v    مختار اسماعیلی

عنوان پایان نامه: بررسی موضوع تحجر در نهج البلاغه

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1388

v    امین اعتمادی

عنوان پایان نامه: بررسی مقامات معنوی پیامبر اعظم در قرآن با نگاه علامه طباطبایی و سید قطب

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبر نژاد

استاد مشاور: دکتر عباس قربانی

تاریخ دفاع: اسفند 1388

v    زهرا پرنده غیبی

عنوان پایان نامه: بررسی نمادهای جاهلیت قدیم و مدرن با تکیه بر قرآن و سنت

استاد راهنما: دکتر محمدرضا شیرخانی

استاد مشاور:

تاریخ دفاع: 1388

v    علی عزتی

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل سعادت در قرآن و انجیل

استاد راهنما: دکتر حسن قنبری

استاد مشاور:

تاریخ دفاع: 1388

 

سال  1389

v    روح الله محمدی

عنوان پایان نامه: ظلم و آثار اجتماعی آن در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع:1389

v    فرحناز وحیدنیا

عنوان پایان نامه: بررسی راه کارهای اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: شهریور 1389

v    میترا فرخ

عنوان پایان نامه: بررسی نقش قرآن در تکامل معنوی انسان با تکیه بر تفسیر ملاصدرا و علامه طباطبایی

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد،  دکتر حسن نقی زاده

استاد مشاور:

تاریخ دفاع: 1389

v    طیبه آهکی

عنوان پایان نامه: راههای گسترش دوستی در جامعه با تکیه بر آیات و روایات معصومین (ع)

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 1389

v    فلاح الدین گچی

عنوان پایان نامه: بررسی راهکارهای تحقق و گسترش امنیت سیاسی و اجتماعی در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: شهریور 1389

v    کبری ستایش

عنوان پایان نامه: راههای تقویت دینداری در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 1389

v    خدیجه گلی

عنوان پایان نامه: انحرافات اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر جمال فرزندوحی

تاریخ دفاع: بهمن 1389 

v     فاطمه دالوند

عنوان پایان نامه: بررسی علل و موانع گسترش فرهنگ دینی در جامعه با تکیه بر قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 1389

 
 

v    محسن حسن وندی

عنوان پایان نامه: بررسی جایگاه و اهمیت کتاب و کتابخوانی در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر سیاوش یاری

تاریخ دفاع: 1389

 

 

سال 1390

 

v    امان اله ناصری کریموند

عنوان پایان نامه: روش های کشف معانی و مفاهیم قرآن در تفسیر المیزان با تکیه بر قاعده سیاق

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

تاریخ دفاع: 1390

v    زیبا جنگجو

عنوان پایان نامه: بررسی آینده نگری و دوراندیشی در زندگی در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر جمال فرزندوحی

تاریخ دفاع: 1390

 

v    نرگس شکربیگی

عنوان پایان نامه: بررسی شیوه های گفتار مطلوب در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1390

v    حسین رستمی

عنوان پایان نامه: سیمای محبوبان الهی در قرآن کریم

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر محمدرضا شیرخانی

تاریخ دفاع: مرداد 1390

 

v    فرشته غلامی نسب

عنوان پایان نامه: بررسی روش های فقه الحدیثی شیخ طوسی (ره) در تهذیب الاحکام

استاد راهنما: دکتر جمال فرزندوحی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: شهریور 1390

v    امیر مصطفائی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی بدعت از دیدگاه شیعه و اهل سنت

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: بهمن 1390

 

v    الهام کرمی

عنوان پایان نامه: کار و فرهنگ گسترش آن در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر جمال فرزندوحی

تاریخ دفاع: 1390

v    نوروز سبزی

عنوان پایان نامه: بررسی علل و عوامل پیدایش خمود و سستی و راهکارهای مقابله با آن در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبر نژاد

استاد مشاور: دکتر محمدرضا شیرخانی

تاریخ دفاع: 1390

 

 

سال 1391

v    فرشته صالحی

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی قصه موسی (ع) و فرعون در قرآن و تورات با رویکردی بر شاخص های رفتاری

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع:مهر 1391

v    زهرا رضایی

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری خانواده متعالی در قرآن و روایات

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: شهریور 1391

v    الهام تقی نیا

عنوان پایان نامه: بررسی موانع و راهکارهای تامین رفاه اجتماعی در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: مهر 1391

v    معصومه رحیمی

عنوان پایان نامه: مبانی معرفت شناسی فتنه و سیمای فتنه گران در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: مهر 1391

v    لیلا کوهی

عنوان پایان نامه: نگرش قرآن و حدیث به قبیله و قبیله گرایی

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر محمدرضا شیرخانی

تاریخ دفاع: شهریور 1391

v    زهرا قدسی

عنوان پایان نامه: روش شناسی فیض کاشانی در الوافی

استاد راهنما: دکتر جمال فرزندوحی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1391

v    قدرت ذوالفقاری فر

عنوان پایان نامه: طنز در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر محمدرضا شیرخانی

تاریخ دفاع: 1391 

 
   

سال 1392

v    اکرم فریدونی

عنوان پایان نامه: بررسی سبب و صدور روایات من لایحضره فقیه (کتاب حج و معیشت و باب قضاء)

استاد راهنما: دکتر جمال فرزندوحی

استاد مشاور: دکتر اعظم فرجامی

تاریخ دفاع: 30/11/1392

v    خدیجه قلاوند

عنوان پایان نامه: روش شناسی مدیریت سیاسی پیامبر (ص) در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 30/11/1392

v     جمیل لطیفی

عنوان پایان نامه: مبانی نقد سندی و متنی حدیث در التفسیر الاثری الجامع آیت الله محمد هادی معرفت

استاد راهنما: دکتر جمال فرزندوحی

استاد مشاور: دکتر یوسف محفوظی موسوی

تاریخ دفاع: 1392

v     سهیلا همتی مامو

عنوان پایان نامه: جامعه معنوی از منظر قرآن کریم و احادیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 1392

 v     فرشته دارابی

عنوان پایان نامه: اعتبارسنجی روایات جمع و تدوین قرآن کریم در زمان خلفای سه گانه

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع:1392

v     نجیمه گراوند

عنوان پایان نامه: جایگاه اختلاف قراءات و نفش آن در برداشت های تفسیری مجمع البیان

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر محمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع: 1392

v    طیبه ابراهیمیان

عنوان پایان نامه: آسیب شناسی زندگی متکاثرانه و راهکارهای مقابله با آن در قرآن و حدیث با رویکردی بر نظریات مقام معظم رهبری

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 21/11/1392

v    سهیلا آزادیان

عنوان پایان نامه: مبانی، مؤلفه ها و عوامل مؤثر در احیاگری نهضت امام حسین (ع)

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 28/11/1392

v    امیر فتاحی

عنوان پایان نامه: زمینه ها و پیامدهای حق ستیزی در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 15/11/1392

v    راضیه فتاحی

عنوان پایان نامه: بررسی روایات تفسیری صادقین (ع) در جزء 21 قرآن کریم

استاد راهنما: دکتر جمال فرزندوحی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 23/11/1392

v    کبری قلیچی

عنوان پایان نامه: بررسی سبک شناسی جامع احادیث الشیعه آیت الله بروجردی (ره)

استاد راهنما: دکتر جمال فرزندوحی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 30/11/1392

 

سال 1393  

v    محمد موسوی

عنوان پایان نامه: پیامدهای عدم تبعیت از رهبری دینی در آیات و روایات

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 14/7/1393 

 

v    نادیه جمشیدی

عنوان پایان نامه: آسیب شناسی مدیریت اسلامی و راهکارهای مقابله با آن در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 15/7/1393

v    

  صدیقه شیروانی پشتکوهی

عنوان پایان نامه: جمع روایات تفسیری جابربن عبدالله انصاری در کتب روایی شیعه و بررسی روایات در جزء یک الی سه قرآن کریم

استاد راهنما: دکتر سید محمرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع:22/6/1393

v     آمنه جوشن

عنوان پایان نامه: خودباوری و علل و عوامل تقویت آن در قرآن وحدیث با رویکردی بر روانشناسی

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع:29/11/1393

 

v    عبادالله جولایی

عنوان پایان نامه: اثر بخشی اخلاق بر بالندگی فرهنگ و رشد اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 9/4/1393

v    مجتبی زینی وند

عنوان پایان نامه: قاعده سیاق در آثار قرآنی جوادی آملی

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع: 7/4/1393

v    سیده فاطمه احمدی

عنوان پایان نامه: مصادیق و معیارهای تولی و تبری

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع: 14/7/1393

v    توران مهمدی

عنوان پایان نامه: اوصاف و اصناف فرشتگان در قرآن وحدیث

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 9/7/1393

v    طاهره حیدرنژاد

عنوان پایان نامه: اصول و روش های برخورد با استکبار در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع: 14/7/1393

v    فاطمه دیاری نژاد

عنوان پایان نامه: خرد جمعی و راهکارهای حاکمیت آن در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع: 15/7/1393

v    راضیه حیدری

عنوان پایان نامه: اصول و شگردهای پردازش شر در قرآن کریم

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مالک عبدی

تاریخ دفاع: 23/7/1393

 

سال 1394  

v    فاطمه نورنیا شهری

عنوان پایان نامه: بررسی پیوستگی و پراکندگی موضوعات در قرآن کریم

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع: 27/11/1394

v    شکوفه حسینی

عنوان پایان نامه: بررسی علل و عوامل شادمانی از دیدگاه آیات و روایات

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع: 19/11/1394

v    عابد محمدی

عنوان پایان نامه: تحلیلی بر دعاها و مناجات پیامبران در قرآن کریم

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 6/7/1394

v    خدیجه ملکشاهی

عنوان پایان نامه: مبانی نظری اخلاق اجتماعی در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 13/7/1394

 

v    سوسن ولی پور

عنوان پایان نامه: جریان شناسی فرقه خطابیه

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع:19/11/1394

v    طاهره بگرضایی

عنوان پایان نامه: تبیین نقش اقتصاد در تأمین امنیت فردی و اجتماعی در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 20/11/1394

v    کبری جوهری

عنوان پایان نامه: جایگاه تربیتی اعتدال در دین اسلام

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 17/11/1394

v    صدیقه شیخ زاده

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی دیدگاه های مفسران شیعه و اهل سنت درباره قرآن و سنت

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 14/7/1394

v    زهرا منصورزاده

عنوان پایان نامه: مبانی و روش های جریان های تکفیری در برداشت از قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 28/7/1394

v    مرضیه پیمان

عنوان پایان نامه: بررسی اقتصاد مقاومتی در قرآن و حدیث با رویکردی بر بیانات رهبر معظم انقلاب

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 24/11/1394

v    روح اله عباسیان

عنوان پایان نامه: بررسی مبانی و موانع گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر سهراب مروتی

تاریخ دفاع: 30/6/1394

 

v     فرشته فتح الهی

عنوان پایان نامه: راه کارهای پیشگیری از اختلافات اجتماعی در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع: 30/6/1394

 
 

v    زهرا حبیبی

عنوان پایان نامه: آیین نقد علمی در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 29/7/1394

v    پریوش گراوند

عنوان پایان نامه: بررسی نقش خانواده در سالم سازی محیط جامعه و راهکارهای تحقق آن از منظر قرآن کریم و احادیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر محمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع: شهریور 1394

 

 

 سال 1395

v    نوریه صویلاتی

عنوان پایان نامه: جایگاه فردگرایی و جمع گرایی در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر یارمحمد قاسمی

تاریخ دفاع: 29/6/1395

v     سمیرا عرفانی زاده

عنوان پایان نامه: بررسی شاخص های رفتاری پیامبران اولوالعزم در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر سیاوش یاری

تاریخ دفاع: 28/6/1395

 

v    طاهره محمدی

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل و موانع عزت و ذلت از دیدگاه قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تارخ دفاع: 24/6/1395

 
 

فهرست دانش­آموختگان کارشناسی ارشد

دورۀ دهم: سال 1396

 1. عباس صفری

عنوان پایان نامه: بررسی تفسیرروائی در قرن های سوم و چهارم هجری

استاد راهنما: دکترسیدمحمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 15/6/1396

 1. امین فرهادی

عنوان پایان نامه: بررسی نقش و تأثیرقناعت در رفع مشکلات از دیدگاه قرآن  و حدیث

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکترمهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 15/6/1396

 1. ایوب چنانی

عنوان پایان نامه: بررسی علل و عوامل ثبات و تزلزل جامعه اسلامی از نگاه قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکترسیدمحمدرضا حسینی نیا

تاریخ دفاع:30/11/1396

 1. سهیلا حیدربیگی

عنوان پایان نامه: شاخص های بارز معیّت و منیّت در قرآن کریم

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکترمهدی اکبرنژاد

تاریخ دفاع: 25/11/1396

 

 1. مهسا شمه پور

عنوان پایان نامه: تحلیل و بررسی مبانی تفسیری سلفیّه

استاد راهنما: دکترمهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر علی اصغرشریفی راد

تاریخ دفاع: 29/11/1396

 1. مهدی فراستی

عنوان پایان نامه: آثار فردی و اجتماعی احسان و بدرفتاری به والدین از دیدگاه قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکترمهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر علی اصغرشریفی راد

تاریخ دفاع: 25/11/1396

 1. علی اکبرنبوی

عنوان پایان نامه: مبانی نظری حیات طیبه و شاخص های آن از منظر قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکترسیدمحمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکترسهراب مروتی

تاریخ دفاع: 24/11/1396

 1. مهدی عزیزی

عنوان پایان نامه: بررسی نفوذ در قرآن و حدیث با رویکردی بر بیانات مقام معظم رهبری

استاد راهنما: دکترسیدمحمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکترسهراب مروتی

تاریخ دفاع: 24/11/1396

 

 

 1. فریبا بهروز

عنوان پایان نامه: بررسی فرآیندتربیتی عاملیت انسان در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبر نژاد

تاریخ دفاع: 23/11/1396

 

 

 

 1. امید آتش روز

عنوان پایان نامه: تحلیلی بر شناخت زیبائی و مصادیق آن در قرآن کریم

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر دکتر مهدی اکبر نژاد

تاریخ دفاع: 23/11/1396

 

 1. مریم صفری

عنوان پایان نامه: آثاردنیوی و اخروی حسن خلق از دیدگاه قرآن کریم و روایات

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبر نژاد

استاد مشاور: دکتر غلامرضا غیاثی

تاریخ دفاع:28/9/1396

 1. زهرا محمودی خو

عنوان پایان نامه: سبّ موجودات و بررسی علل نهی از آن در قرآن و حدیث

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدرضا حسینی نیا

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبر نژاد

تاریخ دفاع: 8/11/1396