شما اینجا هستید

برنامه درسی

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  کارشناسی علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 95                      ترم دوم   نيمسال دوم  تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

آموزش زبان عربی (2)

12111014

4

 

 

107

محرابیان

6-4

4-2

 

 

 

 

سه شنبه

23/3/96

12-10

2

کلام

12111015

2

 

 

107

شهبازی

 

6-4

 

 

 

 

یکشنبه

4/4/96

12-10

3

اصول و مقدمات تفسیر قرآن کریم

12111016

2

 

 

107

دکتر مروتی

 

10-8

 

 

 

 

شنبه

27/3/96

12-10

 

4

 

 

مبانی کامپیوتر و کاربرد آن

 

 

12111017

 

2

 

 

 

 

107

 

 

ذوالفقاری

 

 

4-2

 

 

 

چهارشنبه

24/3/96

12-10

6-4

5

زبان خارجی

10000008

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ورزش (1)

10001062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

قرائت و تجوید قرآن کریم

12111018

2

 

 

107

غلامی

 

4-2

 

 

 

 

 

سه شنبه

30/3/96

12-10

8

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

10001018

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  کارشناسی علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر94                    ترم چهارم     نيمسال دوم  تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

آموزش نحو عربی (2)

12111019

4

 

 

109

ولدبیگی

 

12-10

12-10

 

 

 

دوشنبه

29/3/96

10-8

2

تفسیر ترتیبی قرآن کریم (2)

12111020

4

 

 

108

غلامی

6-4

 

6-4

 

 

 

سه شنبه

30/3/96

10-8

3

تاریخ تفسیر قرآن کریم (1)

12111021

2

 

 

107

شکربیگی

 

 

 

4-2

 

 

شنبه

27/3/96

10-8

4

علوم قرآنی (1)

12111022

4

 

 

107 110

دکتر حسینی نیا

 

10-8

10-8

 

 

 

چهارشنبه

31/3/96

10-8

5

تاریخ حدیث (1)

12111023

2

 

 

108

آقای احمدپناه

4-2

 

 

 

 

 

شنبه

3/4/96

10-8

6

انگلیسی تخصصی (2)

12111024

2

 

 

107

آقای باقری

12-10

 

 

 

 

 

دوشنبه

5/4/96

10-8

7

ترجمه از عربی به  فارسی (1)

12111025

2

 

 

107

آقای محرابیان

 

 

 

6-4

 

 

سه شنبه

23/3/96

12-10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                گروه علوم قرآن و حدیث       

                                      

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان کارشناسی رشته    علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي بهمن 92             ترم هفتم      نيمسال  دوم   تحصيلي 96/95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

علوم قرآنی (3)

40111012

4

 

 

108

دکتر شریفی راد

 

4-2

4-2

 

 

 

دوشنبه

29/3/96

10-8

2

تفسیر قرآن کریم (3)

40111015

4

 

 

108

آقای ذولفقاری

 

12-10

12-10

 

 

 

شنبه

3/4/96

10-8

3

تاریخ تفسیر قرآن کریم (3)

40111005

2

 

 

107

خانم شکربیگی

 

 

 

12-10

 

 

شنبه

27/3/96

10-8

4

تأثیر قرآن بر پیدایش علوم ادبی

40111016

2

 

 

108

آقای غلامی

 

 

 

6-4

 

 

سه شنبه

30/3/96

10-8

5

اعراب قرآن

40101009

2

 

 

108

آقای احمدپناه

 

 

 

4-2

 

 

چهارشنبه

24/3/96

10-8

6

فقه الحدیث (2)

40111009

2

 

 

108

دکتر اکبرنژاد

 

10-8

 

 

 

 

سه شنبه

23/3/96

10-8

7

دانش خانواده و جمعیت

10001015

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

10001018

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  ارشد   علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 95                   ترم  دوم      نيمسال دوم  تحصيلي 96-95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

تاریخ  حدیث

40114002

2

 

 

113

دکتر اکبرنژاد

 

 

10-8

 

 

 

سه شنبه

23/3/96

12-10

2

مفردات قرآن 2

40114005

2

 

 

113

دکتر شیرخانی

 

4-2

 

 

 

 

چهارشنبه

24/3/96

4-2

3

تفسیر قرآن 2

40114008

2

 

 

113

دکتر شریفی راد

 

6-4

 

 

 

 

شنبه

3/4/96

12-10

4

علوم قرآنی 2

40114011

2

 

 

113

دکتر حسینی نیا

10-8

 

 

 

 

 

چهارشنبه

31/3/96

12-10

5

علوم قرآنی 3

40114012

2

 

 

113

دکتر وحید نیا

6-4

 

 

 

 

 

دوشنبه

29/3/96

12-10

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  ارشد   علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 94                ترم چهارم       نيمسال دوم   تحصيلي 96-95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

پایان نامه

40114018

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته         دکترا   علوم قرآن و حدیث                       دوره روزانه               ورودي مهر 95    ترم دوم      نيمسال دوم    تحصيلي 96-95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

تحقیق درباره ترجمه قرآن کریم

11125001

2

 

 

108

 دکتر مروتی

 

 

10-8

 

 

 

شنبه

3/4/96

12-10

2

نقد وبررسی درباره احادیث موضوعه

11125002

2

 

 

107

دکتر اکبرنژاد

 

 

 

10-8

 

 

سه شنبه

23/3/96

12-10

3

تاریخ قرائت

11125003

2

 

 

107

دکتر فقهی زاده

 

 

 

 

10-8

 

دوشنبه

29/3/96

12-10

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه   علوم قرآن و حدیث

  

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته         دکترا   علوم قرآن و حدیث                       دوره روزانه               ورودي مهر 94     ترم چهارم     نيمسال  دوم  تحصيلي 96-95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

آزمون جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

  

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته         دکترا   علوم قرآن و حدیث                       دوره روزانه               ورودي مهر 93       ترم ششم      نيمسال دوم    تحصيلي 95/94

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

رساله دکتری

11125013

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه   علوم قرآن و حدیث

  

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته         دکترا   علوم قرآن و حدیث                       دوره روزانه               ورودي مهر 92   ترم هشتم    نيمسال دوم  تحصيلي 96-95

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

رساله دکتری

11125013

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2