شما اینجا هستید

تماس با مدیر گروه

نشانی پستی: ایلام - خیابان پژوهش - دانشگاه ایلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.

صندوق پستی: 516-69315

پست الکترونیکی مدیر گروه: kokhaii_k@yahoo.com

تلفن: 08432234850 داخلی 579