شما اینجا هستید

آثار منتشرشده

ترجمه کتاب

هرمنوتیک، لارنس ک. اشمیت، انتشارات نقش و نگار، 1395 

چگونه فیلسوف شویم؟، نایجل واربورتون، انشارات رویش نو، 1386 

فلسفه در 30 روز، دومینیک ژانیکو، انتشارات نقش و نگار، 1386 

هرمنوتیک طبیعتگرایانه، کریسوستموس مانزاوینوس، انتشارات نقش و نگار 1395

تآلیف کتاب

آگاهی از زمان در پدیدارشناسی هوسرل، انتشارات علم، 1392

 

مقالات

«بدن و رابطه آن با علم و ادراک از منظر ملاصدرا» (مجله پژوهشهای معرفت شناختی» [دانشگاه آزاد اسلامی]) بهار و تابستان 1396

«زمانمندی آگاهی و تاریخمندی آگاهی، گذر هوسرل از پروژه استعلایی» (مجله پژوهشهای فلسفی [دانشگاه تبریز]) بهار و تابستان 1395

«صورتگرایی در اخلاق کانتی از نگاه شلر» (مجله پژوهشهای فلسفی [دانشگاه تبریز]) بهار و تابستان 93

«نقش پیش فهمهای مفسر در نیل به مراد واقعی خداوند از منظر علامه طباطبایی» (مجله معرفت[مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی] خرداد 1395 

«عقل و نفس از منظر ارسطو» (مجله شعاع اندیشه [دانشگاه ایلام] بهار و تابستان) 1389

«نقد شلر از صورتگرایی اخلاقی کانت» (مجله علامه [دانشگاه تبریز] بهار 1384)

«نقد شلر از وظیفه گرایی اخلاقی کانت» (مجله نامه فرهنگ پاییز 1382)

 

مصاحبه

مسئله زمان (مجله اطلاعات حکمت و معرفت شهریور 1395)

 

سخنرانی

«مرلوپونتی، دین و پدیدارشناسی» (اسفند 1390، خانه کتاب) (منتشر شده در مجله کتاب ماه فلسفه خرداد 1391

 

در دست انتشار 

فلسفه ادبیات، کریستوفر نیو، (ترجمه)، انتشارات فلسفه

فلسفه دین افلاطونی از منظری پویشی، دانیل ا. دامبروفسکی، (ترجمه)